Správní agendy

Informační systém VERA Radnice zajišťuje plnou podporu procesů vyplývajících ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Specializované agendy jsou využívány pro správní řízení v rozličných oblastech, kde představují nezbytnou součást úspěšného plnění správních úkonů.

Řešení je připraveno procesně, tzn. od zahájení, přes samotný průběh, až po ukončení.

 

Vazby agend

  • Společnou vlastností správních agend je vazba na spisovou službu, která poskytuje vstupy a zpracovává výstupy správních řízení, vč. možnosti ukončení řízení uzavřením spisu ve spisové službě.
  • Pro výkon jednotlivých agend je klíčová vazba na registry, resp. Informační systém základních registrů, vč. systému validace údajů a jejich notifikací v jednotlivých fázích procesu řízení, aby došlo k naplnění legislativní povinnosti.
  • Agendy, které vyměřují poplatky, resp. udělují pokuty, a vzniká v nich tedy pohledávka, jsou provázány na skupinu ekonomických agend.

Podpora procesu vedení správního řízení v informačním systému je navržena s maximální efektivností, využitím vazeb a benefitů při sdílení dat.

 

Proč využít komplexní řešení u správních agend?

  • Velkou výhodou řešení je provázanost agend v rámci informačního systému VERA Radnice a také díky externí integraci podpory zákonů související s výkonem přenesené působnosti.
  • Používáním agend máte k dispozici efektivní nástroj pro výkon státní správy. Společné funkce zaručují, že je pracovní prostředí intuitivní a uživatelsky přívětivé.

 

Oblasti specializovaných agend:

Městská policie včetně mobilní aplikace a agenda Pokutové bloky

Agenda je určena strážníkům městské policie pro podporu výkonu jejich činností. Zajišťuje evidenci událostí a přestupků, má vazby na agendu Pokutové bloky. Ta slouží k evidenci pokutových bloků a díky integraci je práce s nimi pro strážníky snadná a intuitivní. Navíc ekonomický odbor a vedení městské policie mají kdykoliv k dispozici přehled stavu pokutových bloků. Více informací naleznete na stránce věnované Městské policii.

 

Parkovací karty

Agenda umožňuje evidovat parkovací karty vydávané úřadem pro danou oblast. Má povinnou vazbu na ekonomické agendy.  Subjekt – fyzická nebo právnická osoba – může mít evidováno více karet s různou výší sazby.

 

Přestupkové řízení

Oblast je rozdělena do dvou řešení dle charakteru definice přestupku - Přestupkové řízení dopravní a Přestupkové řízení občansko-správní.

Přestupkové řízení – dopravní slouží k řešení dopravních přestupků (zjištěných Policií ČR, Městskou policií, kamerovým systémem), dále k řešení přestupků jízdy s nezpůsobilým vozidlem, jízdy bez platných dokladů, nezaplacení povinného ručení a dalších souvisejících přestupků. Umožňuje automatizované zpracování zaslaných přestupků pomocí strukturovaného XML souboru.

Agenda Přestupkové řízení je určena pro všechny odbory řešící především občansko-správní přestupky.

 

Ohlašovna

Ohlašovna je agendou, která umožňuje zápis a opravu subjektů zadaných do registrů informačního systému VERA Radnice. Hlavními funkcemi jsou uložení nového subjektu, oprava již uloženého subjektu a stěhování subjektu.

 

Matrika

V souladu s platnou legislativou podporuje všechny odpovídající procesy. Jedná se o evidenci matričních událostí a matričních skutečností, dodatečných zápisů a zápisů změn a oprav pomocí výpočetní techniky dle Směrnice MV ze dne 2. června 2005 č.j. VS-95/60/2-2005 k jednotnému postupu matričních úřadů při souběžném vedení matričních knih pomocí výpočetní techniky.

 

Osobní doklady

Agenda je určena pro pracovníky občansko-správních oddělení. Zabezpečuje vedení evidence občanských průkazů a cestovních pasů pro účely práce s těmito doklady na městských úřadech. Zahrnuje genezi případu od podání žádosti, po převzetí nového dokladu občanem s využitím dat obyvatel evidovaných v Registru obyvatel. Výstupem je seznam žádostí o doklady pro vyšší úřad, tisk na formulář v případě problémů s vyplněním formuláře konkrétním občanem nebo vydání náhradního dokladu k danému případu.

 

Vidimace a legalizace

Agenda Vidimace a legalizace zajišťuje všechny procesy s legalizací a vidimací spojené a odpovídá zákonu č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, a prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu č. 36/2006 Sb..

Při legalizaci je možno využít data z Registru obyvatel a automaticky dotáhnout všechny požadované údaje o žadateli, resp. svědcích legalizace do právě zpracovávaného záznamu. Současně se zápisem a tiskem ověřovací doložky je možné zapsat správní poplatek a vytisknout pokladní doklad. Maximální rychlost zápisu je zajištěna využitím číselníků pro výběr standardních údajů, které se uvádějí v ověřovací doložce.

 

Volební agenda a Organizace voleb

Jedná se o soubor agend řešících komplexně problematiku organizace a samotného průběhu voleb a místních referend.

Volební agenda obsahuje evidenci obyvatel a slouží všem pracovníkům připravujícím seznamy voličů. S využitím aktualizovaných dat v Registrech obyvatel je účinným nástrojem pro přípravu, kontrolu, aktualizaci a tisk seznamu voličů, včetně zvláštního seznamu a dodatku stálého seznamu voličů. Jednotlivé druhy voleb jsou vedeny zvlášť s ohledem na legislativní odlišnosti, samozřejmostí je řešení souběhu voleb či druhého kola voleb senátních.

Agenda Organizace voleb je určena osobám pověřených organizací voleb, finančnímu odboru, vedoucím odborů vnitřních věcí a tajemníkům. Slouží k přehledné a pohodlné evidenci údajů souvisejících s přípravou voleb ze strany úřadu, zejména se jedná o členy komisí a nově i o evidenci veškerých výdajů úřadu s volbami spojených. Samozřejmostí jsou předem připravené tiskové výstupy, které lze dle potřeby upravit.

 

Stížnosti a petice

Agenda umožňuje evidovat dle zákona č. 131/2000 Sb. a zákona č. 85/1990 Sb. stížnosti, petice, oznámení a podněty od občanů a organizací. Pověřený pracovník má přehled o všech stížnostech řešených na úřadě. Agenda kontroluje zákonnou lhůtu pro vyřízení a skutečné datum vyřízení.

 

Sociální agendy

Vzájemně provázané agendy pokrývají všechny hlavní činnosti sociálního odboru: sociálně právní ochranu dětí, sociálního kurátora, sociální práce, veřejné opatrovnictví, správní řízení a dohled nad výkonem zvláštního příjemce důchodu, sociální pohřby… Jsou provázány také s dalšími agendami IS VERA Radnice – se Spisovou službou, Registry a agenda Veřejný opatrovník i s finančními agendami. Propojení s ISZR umožnuje oprávněným agendám načítat aktuální údaje klientů, případně vazebních osob nebo subjektů na základě vyplněné odpovídající agendy a činnostní role.

Sociálně právní ochrana dětí – je určena pracovníkům orgánu sociálně-právní ochrany dětí a nabízí podporu všech činností, které jsou úřadem zajišťovány: vedení spisové dokumentace a pomocných rejstříků, sanace rodiny a péče o děti ohrožené, týrané, zneužívané, zanedbávané, dále péče o děti s výchovnými problémy (kurátor pro děti a mládež) a náhradní rodinná péče. Je v souladu se směrnicí MPSV č. j.: 2013/26780-21. Umožňuje generovat podklady pro statistický výkaz aj. Kromě elektronického vedení spisů a rejstříků agenda nabízí i možnost plánování a přehledu souvisejících činností a úkonů.

Veřejný opatrovník – nabízí komplexní evidenci údajů o opatrovanci, plánování i přehled o činnostech a úkonech opatrovníka při péči o opatrovance. Její součástí je péče o majetek, finanční otázky opatrovance i tvorba podkladů pro soud.

Dalšími agendami jsou Zvláštní příjemce důchodu, Sociální pohřby, Sociální kurátor a Sociální práce.

 

Stavební úřad, Silniční správní úřad, Speciální stavební úřad - komunikace, Speciální stavební úřad - vodní díla

Jedná se o soubor agend podporující činnost Stavebního úřadu. Agendy jsou navázány na spisovou službu, ekonomické agendy a především na registry. Obsahují vazbu na Registr obyvatel, hospodářských subjektů, Registr územní identifikace adres a nemovitostí a Registr parcel. Subjekty zasažené stavbou lze do případu dotáhnout i pomocí Grafického informačního systému úřadu.  Subjekty lze ověřovat v Informačním systému základních registrů. Agenda obsahuje velké množství dodavatelských vzorů pro řízení založená v různých obdobích, dle platné legislativy. Správnost vzorů je garantována specializovanou právní kanceláří.

 

Myslivost

Agenda Myslivost je jednoduchý a efektivní nástroj pro evidenci Loveckých lístků, Mysliveckých stráží, Mysliveckých hospodářů a Honebních společenstev. Systém umožňuje nejen samotnou evidenci, ale přehledně uživatele informuje o veškerých změnách ať v jednom, či všech evidovaných případech s využitím aktuálních informací o subjektu a s možností jeho ověření v Informačním systému základních registrů. Nedílnou součástí je snadná tvorba a rychlý tisk veškerých písemností, průkazů a lístků propojená se spisovou službou úřadu.

 

Rybářství

Agenda slouží k evidenci Rybářských lístků a Rybářských stráží. Lze v ní také jednoduše a rychle tvořit a tisknout písemnosti, průkazy a lístky a je propojená se spisovou službou.

 

Kontaktní formulář

Chcete vidět, jak řešení v praxi funguje? Máte zájem o více informací? Prosím napište nám.

Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.