Všeobecné obchodní podmínky

VZDĚLÁVACÍ AKCE - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro pořádání vzdělávacích akcí VERA, spol. s r.o.

 1. Vysvětlení pojmů

Mezi vzdělávací akce VERA patří semináře, online webináře, konzultační dny, odborné dny, konference, školení a další typy vzdělávacích programů, zvláště těch, které jsou na www.vera.cz vyhlášeny jako hromadná akce pro více účastníků.

 1. Závazná přihláška, objednávka

Každá učiněná objednávka je závazná. Zasláním objednávky vzniká kupní smlouva mezi objednavatelem a společností VERA. Odesláním objednávky v jakékoliv podobě zákazník stvrzuje správnost údajů a rovněž svůj souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami VERA. Dojde-li k jakékoli změně údajů týkajících se objednávky zákazníka, je zapotřebí o takových skutečnostech neprodleně informovat VERA. Údaje na objednávce musí být v souladu s údaji v obchodním rejstříku, pokud je v něm objednávající subjekt registrován.

 1. Objednávka je organizátorem vzdělávací akce obratem potvrzena a je vystavena zálohová faktura a elektronicky odeslána objednateli.
 2. Objednávky na vzdělávací akci jsou systémem přijímány do data uzávěrky, které je uvedeno u každé akce.
 1.  Cena služeb, úhrada a stornopoplatky

Cena je uváděna vždy u každé vzdělávací akce. Cena je uvedena bez daně z přidané hodnoty (DPH), která bude připočtena sazbou dle zákonných předpisů a standardních účetních zvyklostí.

 1. Účastnický poplatek je nutné uhradit před termínem konání akce na základě zálohové faktury. Při platbě je třeba uvádět variabilní symbol uvedený na zálohové faktuře.
 2. Není-li fakturovaná částka uhrazena před datem konání akce, VERA si vyhrazuje právo účtovat poplatky za upomínky a prodlení.
 3. VERA si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude účastnický poplatek fakturovat předem nebo po ukončení akce dle prezenční listiny.
 4. Účastník může zrušit účast nejpozději do vyhlášeného data uzávěrky akce.
  V takovém případě storno poplatek činí 50 % z ceny účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení musí být celá částka uhrazena, je však možné za sebe delegovat náhradního účastníka.
 1. Další podmínky konání akce a účasti

VERA jako pořadatel vzdělávací akce si vyhrazuje právo měnit již zveřejněné podmínky akce.

 1. V případě, že je naplněna kapacita vzdělávací akce, je zákazníkovi nabídnuta možnost zúčastnit se téže akce v novém termínu nebo může být přeřazen na jinou akci podle svého výběru.
 2. VERA si vyhrazuje právo akci zrušit v případě nízkého počtu zájemců. V takovém případě obdrží přihlášený informaci písemně e-mailem. Již zaplacený účastnický poplatek bude navrácen v plné výši.
 3. VERA si vyhrazuje právo na změnu specifikace vzdělávací akce. V takovém případě sdělí informace účastníkům písemně e-mailem a zveřejní je na webových stránkách.
 1. Ostatní
 1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.vera.cz/vseobecne-obchodni-podminky. Veškeré objednávky a účast na vzdělávacích akcích se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.
 2. Zákazník dává společnosti VERA uvedením svých kontaktních údajů na objednávce souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zák. č. 480/2004 Sb. Tento souhlas může kdykoli odvolat písemnou formou. VERA zaručuje, že data zákazníků nebudou poskytnuta třetím osobám.

 

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost 1. 2. 2015.