Pohledávky a závazky

Komplexní evidence a správa pohledávek a závazků je základem ekonomiky každé organizace. Obě oblasti jsou v informačním systému plně podporovány po celou dobu jejich trvání.

Správa pohledávek probíhá centrálně v jediné agendě, kde se sbíhají všechny pohledávky, které vzniknou v rámci celého informačního systému.

Všechny závazkové moduly jsou navzájem propojeny a informace sdílejí, takže je zajištěn hladký průběh celého procesu, od vzniku závazku, až po jeho realizaci.

Díky vzájemné komunikaci mezi jednotlivými agendami dochází k centrální správě pohledávek a závazků, kterou ocení především pracovníci finančních odborů. Výstupy jsou v přehledné formě k dispozici managementu úřadu.  

Aby byla správa skutečně efektivní, využívá se mnoha vazeb na platební moduly, účetnictví, rozpočet, spisovou službu, Registry obyvatel a hospodářských subjektů aj. V případě, že nevyužíváte IS od společnosti VERA, podívejte se také na stručný popis řešení.

 

Co klienti oceňují na řešení oblasti v informačním systému VERA Radnice?

  • Kompletní správu pohledávek v jediné agendě.
  • Specializované nadstavbové agendy pro výběr poplatků (Komunální odpad, Evidence psů, Hrací automaty).
  • Automatické kontroly na nespolehlivého plátce a insolvenční rejstřík.
  • Jednoduchou správu závazků.
  • Provázanost se všemi dalšími moduly (účetnictví, rozpočet, spisová služba, registry).

 

Pohledávky

Pohledávka zpravidla vzniká ve specializované agendě, která je přizpůsobena k evidenci pohledávek určitého typu (faktury vydané, komunální odpad, pronájmy, pokuty atd.). Automaticky se zapisuje do agendy Pohledávky (Příjmy), která slouží jako centrální místo pro správu pohledávek. Po uhrazení (hotovostně, bezhotovostně) je platba automaticky spárována s konkrétní pohledávkou. Díky tomu má pracovník přehled o aktuálním stavu zaplacených i nezaplacených pohledávek napříč celým informačním systémem.

Pokud pohledávka není uhrazena do data splatnosti, nastává proces vymáhání. Řízení s dlužníkem probíhá v rámci jediné agendy, která je flexibilně přizpůsobitelná pro široké spektrum správních řízení (správní řád, daňový řád,…). Těsným propojením na spisovou službu je zajištěno snížení pracnosti při vystavování rozhodnutí dlužníkům.

Aby bylo zajištěno, že své pohledávky po splatnosti přihlásíte včas do insolvenčního řízení, jsou během celého procesu všichni plátci automaticky kontrolováni v insolvenčním rejstříku.

 

Závazky

Evidence závazků začíná při uzavření smlouvy nebo vystavení objednávky. U veškerých výdajových dokladů provádí pracovníci elektronické ověření rozpočtového krytí (vyhláška č. 416/2004 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě). Tímto nezbytným krokem se také automaticky provede kontrola na disponibilitu finančních prostředků v rozpočtu.

Po realizaci závazku je doručena na odbor faktura, kterou pracovník v informačním systému prováže se smlouvou nebo objednávkou. Provázáním jsou přetaženy všechny relevantní záznamy z dokladu, včetně finančního krytí. Faktura je doplněna o další nezbytné údaje a po elektronickém schválení proplacena. Po úhradě je platba automaticky propsána k faktuře.

Během celého závazkového procesu jsou prováděny automatické kontroly na nespolehlivého plátce (zákon o DPH).

Správa závazků je směřována do agendy Závazky (Výdaje), kde se setkávají informace ze všech modulů, které se podílejí na efektivní správě závazků.

 

Finanční prostředky

Ekonomické agendy VERA Radnice představují velmi účinný nástroj pro sledování pohybů a stavu finančních prostředků. Jakýkoliv záznam o příjmu či výdeji peněz je provázán s odpovídající pohledávkou či závazkem a samozřejmě rovněž zachycen i u příslušných smluv či objednávek. Z hlediska odpovědnosti účetní jednotky za nakládání s veřejnými prostředky je z dat zcela zřejmé komu, kolik a na jaký účel se finanční prostředky vynaložily či z čeho vzešly.

Informační systém podporuje všechny běžné formy přijetí/ vydání platby.

  • Pro příjem se jedná o: hotovostní, bezhotovostní příjem, složenky typu „A", SIPO, platební karty, platební brány.
  • Pro výdej se využívají: hotovostní, bezhotovostní platby a složenky typu „B".

Samozřejmostí jsou i úhrady prostřednictvím platebních karet.  Lze také automaticky načítat elektronické bankovní výpisy a následně položky bankovního výpisu párovat na primární doklady.

 

Co všechno správa pohledávek zahrnuje?

Pohledávky (Příjmy)

Jedná se o základní agendu pro evidenci a správu pohledávek v informačním systému VERA Radnice.

Pracuje se v ní s předpisy pohledávek z evidenčních příjmových agend nebo s přímo zde vytvořenými pohledávkami. Je jasně a srozumitelně členěna pro práci s osobami (plátci), pohledávkami (předpisy) a platbami.

Můžete spravovat jednotlivé pohledávky nebo využít hromadné akce, včetně tvorby tiskopisů a přehledových sestav. V návaznosti na legislativní požadavky Vám umožňuje tvorbu opravných položek, podmíněných pohledávek, vyřazených pohledávek a jejich aktualizace. Připravuje účelně a rychle podklady pro účetnictví.

S vazbou na Registr obyvatel, Registr hospodářských subjektů a agendami sloužícími k úhradám vytváří komplexní nástroj evidence a správy pohledávek obce.

Fakturace

Agenda slouží k vystavování běžných dokladů (faktur) i daňových dokladů v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Poskytuje prostředek pro rychlou a efektivní správu fakturovaných pohledávek obce včetně možnosti zajištění oběhu dokladů na úřadě. Faktury mají výstup i do formátu ISDOC.

Evidence psů

Umožňuje evidenci informací o přihlášených psech (popis psa, plemeno, účel chovu aj.). Vede evidenční údaje psa (číslo známky, tetování, číslo čipu). Provádí automatický výpočet poplatku dle sazeb a období poplatkové povinnosti včetně automatických přepočtů sazeb u všech psů, kterým se sazba dle vyhlášky změní. Nově podporuje i hromadnou změnu sazby pro vybranou skupinu poplatníků na další období. Díky webovému rozhraní mohou psy kontrolovat strážníci v terénu.

Komunální odpad

V návaznosti na místní vyhlášku si můžete stanovit výši a různé typy sazeb, které uplatňujete. Pracovníci snadno zaktualizují poplatníky podle registru obyvatel, včetně možnosti vyhledání těch, kteří nejsou dosud k poplatkové povinnosti přihlášeni. Taktéž je plně podporována správa poplatku za nezletilé a nesvéprávné poplatníky a převod jejich dluhů na zákonné zástupce či opatrovníky. Agenda dovoluje vybírat poplatek i od externích subjektů, např. za rekreační objekty. Občan si může zvolit nejlépe vyhovující způsob platby poplatku – hotově na pokladně, zaslanou složenkou, přes SIPO aj..

Hrací automaty

V rámci agendy je spravována evidence provozovatelů,  výherních hracích přístrojů (VHP) a servisních osob, provozoven a odpovědných osob. V agendě dále evidujete poplatky za povolení VHP. Zde také vytvoříte a vytisknete Rozhodnutí o povolení provozování VHP či o změně stálého umístění.  Tisknout údaje lze i na evidenční známky. 

Vymáhání pohledávek

Všechny typy pohledávek mohou být vymáhány z této agendy, protože je přizpůsobitelná různým řízením (daňový řád, občanský soudní řád…). Agenda je vynikajícím pomocníkem, který vede referenta procesem vymáhání, a to včetně hlídání termínů a dalších funkcionalit, které jsou ověřeny léty užívaní v praxi. Taktéž je podporováno automatizované hromadné generování písemností například upozornění dlužníkům, výzvy k součinnosti, exekuční příkazy včetně jejich evidence ve spisové službě.

Příkazové bloky

V rámci agendy jsou vedeny všechny příkazové bloky, které využívají nejen strážníci městské policie, ale i referenti jednotlivých útvarů. Evidován je celý životní cyklus bloku od příjmu svazků bloků z krajského úřadu až po jejich vykázání krajskému úřadu. Podporovány jsou různé druhy statistik a tiskových výstupů včetně PDF formuláře výkazu požadovaného krajským úřadem. Agenda je plně integrována s agendami Přestupkové řízení a Městská policie, případně ji lze používat i samostatně pouze s vazbou na agendu Příjmy.

Insolvenční rejstřík

Rozhraní na Insolvenční rejstřík umožňuje monitoring úpadců. Provádí průběžnou hromadnou kontrolu, aby upozornila na plátce evidované v informačním systému VERA Radnice, kteří vstoupili do insolvence. Úpadci, kteří jsou vedeni v Insolvenčním rejstříku, jsou následně zřetelně označeni na kartě plátce příjmových agend. Na konkrétní záznamy se lze podrobněji podívat (vč. připojených dokumentů) a okamžitě se připojit na ISIR s vyhledáním daného řízení.

 

Co všechno správa závazků zahrnuje?

Závazky (Výdaje)

Agenda Závazky (Výdaje) zajišťuje kompletní evidenci přijatých faktur a poukazů a splnění procesů, které je třeba nad těmito doklady provést. Pro usnadnění zápisu faktur je k dispozici zpracování elektronických faktur ISDOC/ISDOCX a formát dle Evropské směrnice 2014/55/EU.  Zapsaný doklad můžete na jednom místě předkontovat, ověřit a v určeném termínu uhradit. Všechny tyto informace se následně zobrazují v kartě dokladu a jsou k dispozici dalším oprávněným osobám. Pracovní postupy v agendě jsou variabilní, lze je nastavit podle konkrétní metodiky úřadu anebo zvyklostí uživatele.

Agenda Vám pomůže splnit povinnosti dle zákonných předpisů – zvláště jsou uplatněny podmínky zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v znění pozdějších předpisů.

Smlouvy

Díky agendě máte k dispozici všechny potřebné informace, tj. co je pokryto smlouvou, co se ke smlouvě váže, termíny vyplývající ze smlouvy, jak je smlouva kryta, jak byla realizována, jaké dokumenty ke smlouvě náleží. Nad každou smlouvou lze sledovat veškeré právní i ekonomické údaje s přímou vazbou na oblast účetnictví, ekonomiky a investičních projektů a majetku. Zároveň v agendě najdete místo pro evidenci a sledování limitovaných příslibů.

Objednávky

Centrální evidence objednávek úřadu je nezbytnou funkcionalitou, která napomůže splnění zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Agenda obsahuje potřebné údaje pro vystavení a odeslání objednávky dodavateli. Disponuje komplexní vazbou na spisovou službu (ukládáním do spisů, přiřazování čísla jednací z podacího deníku), umožňuje vytváření dokumentů na základě předem definovaných vzorů (Objednací list), připojování příloh a skenování.

Nespolehlivý plátce

Rozhraní je implementováno do všech výdajových agend a při evidenci nového závazku (smlouva, objednávka, faktura) je plátce DPH kontrolován – zda je nespolehlivý, popř. zda je jeho bankovní účet ekonomický.

Schvalovací procesy a kontrola volných prostředků rozpočtu

Pro efektivní správu závazků je nezbytnou součástí správně nastavený vnitřní kontrolní systém dle zákona o finanční kontrole. Pro snadné naplnění zákonných požadavků jsou v informačním systému k dispozici elektronické schvalovací procesy, které se zároveň přizpůsobí Vašim pravidlům. Pro komfort mají pracovníci k dispozici schvalovací centrum, kde naleznou veškeré požadavky ke schválení v jedné aplikaci. Při schvalování navíc dle konkrétního nastavení probíhá kontrola na disponibilitu volných prostředků v rozpočtu. Nad každým schvalovaným dokladem se totiž může pracovník podívat na on-line stav volných prostředků, čímž odpadne ruční evidence či dohledávání aktuálního stavu rozpočtu v předaných sestavách.

Centrální správa pohledávek a závazků je jediným prostředkem umožňujícím bezchybnou práci v této důležité oblasti. Pokud se Vám sbíhají informace ze všech agend do jednoho bodu, máte vše pod kontrolou.

Princip správy je totožný jako na úřadě, ovšem komunikace probíhá pouze s vybranými agendami. Např. obě centrální agendy jsou navázány na Finanční plán. Naopak není potřebná vazba na specifické agendy, např. Evidenci psů či Hrací automaty.

 

Pohledávky (Příjmy)

Agenda je provázána a komunikuje s Fakturací, Vymáháním pohledávek, Bankou, Pokladnou a Insolvenčním rejstříkem.

 

Závazky (Výdaje)

Agenda využívá vazby na Smlouvy, Objednávky i Nespolehlivého plátce.

 

Výsledkem spolupráce agend je absolutní přehled o situaci jak pro pracovníky finančního odboru, tak pro vedení odboru a vyšší management, které oceňuje zejména přenos informací do Manažerského informačního systému.

 
Kontaktní formulář

Chcete vidět, jak řešení v praxi funguje? Máte zájem o více informací? Prosím napište nám.

Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.