Účetnictví a rozpočet

Informační systém VERA Radnice Vám nabízí kompletní řešení pro oblast účetnictví, rozpočtu města a controllingu jako důležitých součástí stabilního zajištění veřejných financí. K usměrňování jejich dalšího rozvoje poskytuje systémové nástroje vedení úřadu a odpovědným osobám.

 

Moderní integrovaný systém

Vedení účetnictví je díky propojení se všemi ekonomickými moduly maximálně komfortní. Máte dohled nad všemi účetními operacemi a pomáhají Vám i propracované kontrolní mechanizmy.

Můžete vidět vždy aktuální stav rozpočtu a jeho čerpání a vybrat si z řady pohledů podle Vaší potřeby.

Výhodou sdílení údajů o účtování a rozpočtu v rámci celé ekonomiky je, že záznamy o zaúčtování lze prohlížet jak z Účetnictví, tak přímo z jednotlivých agend. Toto řešení přináší jedinečný pohled na primární doklady a výrazně zjednodušuje práci účetním.

Informační systém je propojen i s okolím. Zajišťuje zaslání přehledu o realizovaných obchodních případech s přenesenou daňovou povinností a přiznání DPH Finanční správě České republiky. Informace se předávají komunikačním rozhraním, které je založené na XML formátu. 

Celé řešení je podporováno moderními technologiemi, takže máte všechna aktuální data stále k dispozici. Manažerské pohledy na účetnictví, rozpočet a jeho čerpání jsou dostupné on-line i off-line, na notebooku, tabletu či chytrém telefonu. K dispozici máte předdefinované souhrnné i detailní finanční přehledy. Vítanou funkcionalitou je možnost stanovit si vlastní náplň sestavy dle potřeb a požadavků každého z uživatelů. Výstupy lze převést do formátu pdf a xls/xlsx.

 

 

Účetnictví

Agenda zajištuje vedení kompletní účetní a daňové evidence a je integrována do všech ekonomický modulů. Již při primárním zápisu dokladů (přijatá faktura, vydaná faktura, pokladní doklad, majetkový pohyb atd.), jsou respektovány požadavky stanovené účetnictvím, které vybrané údaje automaticky přebírá. Tím je zajištěna rychlost zpracování a omezena možnost způsobení nechtěných chyb. Současně jsou tak zabezpečeny základní zásady účetnictví: průkaznost, věrný a poctivý obraz.

Pokud je primární doklad zapsán, provede se automaticky účetní zápis pomocí přednastavených šablon (předkontace). Účetní má možnost předkontované doklady ještě upravit a následně je zaúčtovat.

Zpracování měsíčních i ročních uzávěrek je plně automatizované, včetně možnosti tvorby předběžných uzávěrek. Účetnictví má pevně zabudovaný systém kontrolních vazeb, algoritmus vnitrovýkazových a mezivýkazových kontrol. Současně umožňuje uživateli definovat i vlastní kontrolní mechanismy.

Prostřednictvím on-line i off-line přístupů jsou data k dispozici účetním, vedoucím pracovníkům a manažerům v podobě přehledových informací. Nedílnou součástí je zpracování, tisk a export nadřízeným a kontrolním orgánům všech legislativou požadovaných účetních, finančních i statistických výkazů (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Přiznání o DPH, Pomocný analytický přehled, Plnění rozpočtu aj.).

 

Rozpočet

Kompletní zpracování rozpočtu územně samosprávného celku je možné provést přímo v informačním systému, od stanovení požadavků na rozpočet, přes jejich vyhodnocení, až po schválení. Významným pomocným prvkem jsou zabudované nástroje pro průběžné sledování plnění rozpočtu, srovnávací analýzy a víceleté přehledy.   

Celý proces začíná již tvorbou prvních návrhů rozpočtu na následující rok. Jednotlivé varianty návrhu jsou zapsány přímo do informačního systému, následně s nimi může správce rozpočtu libovolně pracovat, tj. zkoušet různé varianty, přidávat, odebírat, přesouvat peníze v rámci jednotlivých dílčích rozpočtů a provádět mnoho dalších operací.

V momentě, kdy je vytvořen finální rozpočet pro příští rok, stačí jej schválit. Následně začínají s rozpočtem pracovat další ekonomické agendy (Závazky (Výdaje), Pohledávky (Příjmy), Účetnictví aj.) a manažerské systémy. Každý pracovník má možnost on-line sledovat rozpočet včetně jeho čerpání/plnění z jakékoliv ekonomické agendy. Při vytvoření smlouvy nebo objednávky dochází k automatické blokaci rozpočtových prostředků, takže daná částka nemůže být využita k jiným účelům. Díky této funkcionalitě je v každém okamžiku k dispozici přehled o volných finančních prostředcích v rámci rozpočtu.

Správci rozpočtu i jednotlivé odbory mohou využít modelování rozpočtu – vytváření odvětvových a centrálních limitů, sledování a dodržování těchto limitů, variantní zpracování dílčích návrhů i centrálního rozpočtu nebo provádění dalších úprav formou procentuálního podílu či indexu.

 

Výkazy

Nadstavbová agenda Výkazy je určena pro práci s účetními a finančními výkazy. Disponuje kompletní funkcionalitou vztahující se ke schvalování účetních závěrek a zpracování protokolu o výsledku schvalování. Nedílnou součástí je i zajištění přehledových podkladů pro zpracování Závěrečného účtu, strukturovaného pohledu na majetek a závazky organizace a jí zřízených organizací a finanční hospodaření. Data jsou poskytována nejen za aktuální rok, ale i ve víceletých přehledech.

 

Jaké vlastnosti a funkcionality klienti nejčastěji oceňují?

Kromě běžných výhod, jako je komplexnost a využití vzájemných logických vazeb jednotlivých agend v rámci informačního systému VERA Radnice, často vyzdvihují elegantní řešení vybraných procesů, např. způsob zpracování statistického výkazu PAP, schvalování účetních závěrek, daňovou evidenci. Mezi další patří možnost:

  • tvorby roční účetní uzávěrky úřadu bez nutné podpory dodavatele,
  • odděleného provádění účetních a daňových závěrek,
  • do účetního dokladu současně zadat údaje nutné pro následné zpracování výkazu PAP jako nedílnou součást účetní věty.

Neméně důležitá je i rozsáhlá a vstřícná podpora uživatelům, včetně metodické.

 

Pro příspěvkové organizace, podnikatelské subjekty, nadační fondy a další organizace slouží VERA Radnice jako pohodlný nástroj pro vedení účetnictví, finanční plánování a controlling.

Integrace účetnictví s ostatními ekonomickými agendami vytváří celek, na jehož základě snadno vznikají podklady pro rozhodování v rámci finančního řízení. Vrcholní zástupci organizace mají k dispozici vždy aktuální informace a nejsou vázáni ani pracovištěm, protože vše je dostupné on-line. V případě potřeby mohou pracovat i s off-line záznamy. Zaměstnancům propojení ulehčuje práci nejen při samotném účtování, ale i při tvorbě a korekci plánu a následných kontrolách.

Záznamy o zaúčtování je možné prohlížet jak z Účetnictví, tak přímo z jednotlivých agend. Toto řešení přináší jedinečný pohled na primární doklady a výrazně zjednodušuje práci účetním.

Systém zajišťuje zaslání přehledu o realizovaných obchodních případech s přenesenou daňovou povinností a přiznání DPH Finanční správě České republiky. Informace se předávají komunikačním rozhraním, založeném na XML formátu. Pokud i zřizovatel využívá informační systém firmy VERA, konsolidace je transparentní.

 

Účetnictví

Účetnictví funguje v organizaci na stejných principech, jako na úřadě. Respektuje však specifika a umožňuje např. tisk a export jen vybraných účetních, finančních a statistických výkazů.

 

Finanční plán

Kompletní zpracování finančního plánu lze provést přímo v informačním systému, a to od stanovení požadavků na plán, přes jejich vyhodnocení, až po schválení. Stejně jako městskému úřadu jsou k dispozici nástroje pro průběžné sledování plnění plánu, srovnávací analýzy a víceleté přehledy.  

Již při návrhu finančního plánu je vhodné zavést údaje do informačního systému. S jednotlivými návrhy může správce libovolně pracovat, tj. zkoušet různé varianty, přidávat, odebírat, přesouvat peníze v rámci jednotlivých dílčích plánů a provádět mnoho dalších operací.

V momentě, kdy je vytvořen konečný plán pro příští rok, stačí jej schválit. Následně s ním začínají pracovat další ekonomické agendy (Závazky (Výdaje), Pohledávky (Příjmy), Účetnictví aj.) a manažerské systémy. Každý pracovník má možnost on-line sledovat plán a jeho čerpání/plnění z jakékoliv ekonomické agendy. Při vytvoření smlouvy nebo objednávky dochází k automatické blokaci prostředků, takže daná částka nemůže být využita k jiným účelům. Díky této funkcionalitě je v každém okamžiku k dispozici přehled o aktuálním stavu finančního plánu.

 

Finanční přehledy

Agenda poskytuje strukturované pohledy na účetnictví, finanční plán a jeho plnění.

Je určena pracovníkům ekonomických a finančních oddělení nebo vedoucím jiných oddělení organizace a slouží ke sledování účetních informací. Nabízí souhrnný i detailní přehled o způsobu a výši plnění daného plánu k aktuálnímu dni, tolik potřebný pro další rozhodování.

Vítanou funkcionalitou je možnost stanovit si náplň sestavy dle potřeb a požadavků každého z uživatelů. Výstupy se mohou importovat do programu Excel nebo vytvořit pdf soubor.

 

Kontaktní formulář

Chcete vidět, jak řešení v praxi funguje? Máte zájem o více informací? Prosím napište nám.

Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.