Účetnictví a rozpočet 

Informační systém VERA Radnice Vám nabízí kompletní řešení pro oblast účetnictví, rozpočtu města a controllingu jako důležitých součástí stabilního zajištění veřejných financí. K usměrňování jejich dalšího rozvoje poskytuje systémové nástroje vedení úřadu a odpovědným osobám.

Moderní integrovaný systém

Vedení účetnictví je díky propojení se všemi ekonomickými moduly maximálně komfortní. Máte dohled nad všemi účetními operacemi a pomáhají Vám i propracované kontrolní mechanizmy.

Sdílení údajů o účtování a stavu rozpočtu v rámci celé ekonomiky přináší řadu výhod. Záznamy o zaúčtování lze prohlížet jak z Účetnictví, tak přímo z jednotlivých agend. Toto řešení přináší jedinečný pohled na primární doklady a výrazně zjednodušuje práci účetním.

Vždy můžete sledovat aktuální stav rozpočtu a jeho čerpání a vybrat si z řady pohledů podle Vaší potřeby.

Informační systém je propojen i s okolím. Zajišťuje povinnou komunikaci s Centrálním systémem účetních informací, zaslání přehledu o realizovaných obchodních případech s přenesenou daňovou povinností a přiznání DPH Finanční správě České republiky. Informace se předávají komunikačním rozhraním, které je založené na XML formátu. 

Celé řešení je podporováno moderními technologiemi. Manažerské pohledy na účetnictví, rozpočet a jeho čerpání jsou dostupné on-line i off-line, na notebooku, tabletu či chytrém telefonu. K dispozici jsou předdefinované souhrnné i detailní finanční přehledy. Vítanou funkcionalitou je možnost stanovit si vlastní náplň sestavy dle potřeb a požadavků každého z uživatelů. Výstupy lze převést do formátu pdf a xls/xlsx.

 

Účetnictví

Agenda zajišťuje vedení kompletní účetní a daňové evidence a je integrována do všech ekonomický modulů. Již v okamžiku zápisu dokladů (přijatá faktura, vydaná faktura, pokladní doklad, majetkový pohyb atd.), jsou respektovány požadavky stanovené účetnictvím, které vybrané údaje automaticky přebírá. Tím je zajištěna rychlost zpracování a omezena možnost způsobení nechtěných chyb. Současně jsou tak zabezpečeny základní zásady účetnictví: průkaznost, věrný a poctivý obraz.

Pokud je primární doklad zapsán, provede se automaticky účetní zápis pomocí přednastavených šablon (předkontace). Účetní má možnost předkontované doklady ještě upravit a následně je zaúčtovat.

Zpracování měsíčních i ročních uzávěrek je plně automatizované, včetně možnosti tvorby předběžných uzávěrek. Účetnictví má pevně zabudovaný systém kontrolních vazeb, algoritmus vnitrovýkazových a mezivýkazových kontrol. Současně umožňuje uživateli definovat i vlastní kontrolní mechanismy.

Prostřednictvím on-line i off-line přístupů jsou data k dispozici účetním, vedoucím pracovníkům a manažerům v podobě přehledových informací. Nedílnou součástí je zpracování, tisk a export nadřízeným a kontrolním orgánům všech legislativou požadovaných účetních, finančních i statistických výkazů (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Přiznání o DPH, Pomocný analytický přehled, Plnění rozpočtu aj.).

Rozpočet

Kompletní zpracování rozpočtu je možné provádět přímo v informačním systému, od stanovení požadavků na rozpočet, přes jejich vyhodnocení, až po schválení. Významným pomocným prvkem jsou zabudované nástroje pro průběžné sledování plnění rozpočtu, srovnávací analýzy a víceleté přehledy.   

Celý proces začíná již tvorbou prvních návrhů rozpočtu na následující rok. Jednotlivé varianty návrhu jsou zachyceny v informačním systému, následně s nimi může správce rozpočtu libovolně pracovat, tj. zkoušet různé varianty, přidávat, odebírat, přesouvat peníze v rámci jednotlivých dílčích rozpočtů a provádět mnoho dalších operací.

V momentě, kdy je vytvořen finální rozpočet pro příští rok, stačí jej schválit. Následně začínají s rozpočtem pracovat další ekonomické agendy - Závazky (Výdaje), Pohledávky (Příjmy), Účetnictví aj.) a manažerské systémy. Každý pracovník má možnost on-line sledovat rozpočet včetně jeho čerpání/plnění z jakékoliv ekonomické agendy. Při vytvoření smlouvy nebo objednávky dochází k automatické blokaci rozpočtových prostředků, takže daná částka nemůže být využita k jiným účelům. Díky této funkcionalitě je v každém okamžiku k dispozici přehled o volných finančních prostředcích v rámci rozpočtu.

Správci rozpočtu i jednotlivé odbory mohou využít modelování rozpočtu – vytváření odvětvových a centrálních limitů, sledování a dodržování těchto limitů, variantní zpracování dílčích návrhů i centrálního rozpočtu nebo provádění dalších úprav formou procentuálního podílu či indexu.

Výkazy a Finanční přehledy

Nadstavbové agendy Výkazy a Finanční přehledy jsou určeny pro práci s účetními a rozpočtovými daty. Agenda Výkazy disponuje kompletní funkcionalitou vztahující se ke schvalování účetních závěrek a zpracování protokolu o výsledku schvalování.

Agenda Finanční přehledy zajišťuje přehledové informace o aktuálním stavu rozpočtu, strukturovaného pohledu na náklady a výnosy, majetek a závazky organizace.  Nedílnou součástí jsou přehledné informace o základních ekonomických ukazatelích zřízených účetních jednotek a jejich finančního hospodaření. Data jsou poskytována nejen za aktuální rok, ale i ve víceletých přehledech.

Jaké vlastnosti a funkcionality klienti nejčastěji oceňují?

Kromě běžných výhod, jako je komplexnost a využití vzájemných logických vazeb jednotlivých agend v rámci informačního systému VERA Radnice, často vyzdvihují elegantnost v řešení vybraných procesů, např. provázanost účetních případů, individuální přístup k on-line kontrolám stavu rozpočtu respektující zvyklosti organizace, způsob zpracování statistického výkazu PAP, schvalování účetních závěrek, daňovou evidenci.

Mezi další patří oceňované funkcionality patří:

  • tvorba ročních účetních uzávěrek bez nutné podpory dodavatele,
  • oddělené provádění účetních a daňových závěrek,
  • automatizované vkládání údajů výkazu PAP jako nedílné součásti účetní věty.

Neméně důležitá je i rozsáhlá a vstřícná podpora uživatelům ze strany dodavatele. Vysoce oceňovanou zavedenou praxí je poskytování metodické podpory, pravidelné konzultace a školení, meetingy vytvářející prostředí pro rozvoj systému a vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností.

 

Pro příspěvkové organizace, podnikatelské subjekty, nadační fondy a další organizace slouží VERA Radnice jako pohodlný nástroj pro vedení účetnictví, finanční plánování a controlling.

Integrace účetnictví s ostatními ekonomickými agendami vytváří celek, na jehož základě snadno vznikají podklady pro rozhodování v rámci finančního řízení. Vrcholní zástupci organizace mají k dispozici vždy aktuální informace a nejsou vázáni ani pracovištěm, protože vše je dostupné on-line. V případě potřeby mohou pracovat i s off-line záznamy. Zaměstnancům propojení ulehčuje práci nejen při samotném účtování, ale i při tvorbě a korekci plánu a následných kontrolách.

Účetnictví

Účetnictví funguje v organizaci na stejných principech, jako na úřadě. Respektuje však specifika a zásady vedení účetnictví příspěvkových organizací.

Záznamy o zaúčtování je možné prohlížet jak z Účetnictví, tak přímo z jednotlivých agend. Toto řešení přináší jedinečný pohled na primární doklady a výrazně zjednodušuje práci účetním.

Agenda disponuje propracovaným uživatelsky nastavitelným systémem číselníků, ukazatelů a vazeb, které významnou měrou napomáhají metodickému vedení a řízení ze strany zřizovatele a umožňují jednoduchým způsobem získat potřebné informace o hospodaření organizací.

Systém zajišťuje zaslání přehledu o realizovaných obchodních případech s přenesenou daňovou povinností a přiznání DPH Finanční správě České republiky. Informace se předávají komunikačním rozhraním, založeném na XML formátu. Pokud i zřizovatel využívá informační systém firmy VERA, konsolidace je transparentní.

Finanční plán

Kompletní zpracování finančního plánu lze provést přímo v informačním systému, a to od stanovení požadavků na plán, přes jejich vyhodnocení, až po schválení. Stejně jako městskému úřadu jsou k dispozici nástroje pro průběžné sledování plnění plánu, srovnávací analýzy a víceleté přehledy.  

Již při návrhu finančního plánu je vhodné zavést údaje do informačního systému. S jednotlivými návrhy může správce libovolně pracovat, tj. zkoušet různé varianty, přidávat, odebírat, přesouvat peníze v rámci jednotlivých dílčích plánů a provádět mnoho dalších operací.

V momentě, kdy je vytvořen konečný plán pro příští rok, stačí jej schválit. Následně s ním začínají pracovat další ekonomické agendy (Závazky (Výdaje), Pohledávky (Příjmy), Účetnictví aj.) a manažerské systémy. Každý pracovník má možnost on-line sledovat plán a jeho čerpání/plnění z jakékoliv ekonomické agendy. Při vytvoření smlouvy nebo objednávky dochází k automatické blokaci prostředků, takže daná částka nemůže být využita k jiným účelům. Díky této funkcionalitě je v každém okamžiku k dispozici přehled o aktuálním stavu finančního plánu.

Finanční přehledy

Agenda poskytuje strukturované pohledy na účetnictví, finanční plán a jeho plnění. Umožňuje prohlížení ekonomických dat nejen vybrané organizace, ale provádět souhrnné přehledy a rozbory za všechny organizace.

Je určena pracovníkům ekonomických a finančních oddělení nebo vedoucím jiných oddělení organizace a slouží ke sledování účetních informací. Nabízí souhrnný i detailní přehled o způsobu a výši plnění daného plánu k aktuálnímu dni, tolik potřebný pro další rozhodování.

Vítanou funkcionalitou je možnost stanovit si náplň sestavy dle potřeb a požadavků každého z uživatelů. Výstupy se mohou importovat do programu Excel nebo vytvořit pdf soubor.

 

 

Kontaktní formulář

Chcete vidět, jak řešení v praxi funguje? Máte zájem o více informací? Prosím napište nám.

Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.