Majetek

Komplexní evidence majetku obce, zřizovaných organizací nebo dobrovolných svazků obce je nedílnou součástí ekonomiky každé organizace. V informačním systému VERA Radnice můžete spravovat movitý i nemovitý majetek, bytový fond i nebytové prostory a skladové zásoby. Tato široká oblast je řešena několika agendami s vazbou na Účetnictví, Smlouvy a Pohledávky.

 

Proč spravovat majetek v informačním systému VERA Radnice?

 • Jednotlivé agendy jsou navzájem propojeny a informace sdílejí. Odpadá tak mnohdy zbytečné duplicitní zadávání údajů více pracovníky, kteří s určitou oblastí potřebují pracovat.
 • Vaše data jsou v bezpečí, neboť jsou chráněna propracovaným systémem oprávnění.
 • Zároveň jsou prováděny měsíční a roční závěrky.
 • Funkcionalita a procesy vychází z aktuální legislativy a Vašich potřeb.
 • Víme, jak důležité jsou pro Vás nejrůznější přehledy. Máte proto k dispozici variabilní tiskové výstupy ve formátech pdf, xls, xlsx, docx, které obsahují veškerá nezbytná data pro Vaši práci.
 • Pro vedení úřadu máte k dispozici přehledné výstupy i s ekonomickými ukazateli - Analýza majetku.

 

I majetkové agendy čerpají data z lokálních Registrů obyvatel a hospodářských subjektů a ověřují je v Informačním systému základních registrů (ISZR). Dále mohou disponibilně využívat vazbu na spisovou službu, Katastr nemovitostí nebo Geografický informační systém (GIS). Vedení úřadu jistě ocení i výstupy v Manažerském informačním systému.

 

Vazba na pohledávky

Majetkové agendy nabízí evidenci nájemních vztahů (nájemce, plátce…), služeb, sledování průběhu smluv vč. valorizací.  Agendy Nájemné z bytů a Pronájem nemovitého majetku umožňují hromadné nebo individuální výpočty nájemného a záloh za služby.

Pohledávky vzniklé v evidenčních agendách vstupují vystavením předpisů do centrální správy pohledávek. O předpisech je možné automaticky účtovat v Účetnictví a snadno lze provádět úhrady. Veškeré informace o provedených platbách, vratkách, souvisejících dokladech jsou zobrazeny v detailu konta plátce. Tím pracovník majetkového odboru získává přehled o aktuálním stavu zaplacených i nezaplacených pohledávek, které spravuje. Pokud pohledávka není uhrazena do data splatnosti, je možné ji snadno vymáhat. 

 

Vazba na účetnictví

Karty majetku a zásob je možné vést pro různé organizace města a dále členit dle vnitřních potřeb úřadu. Evidence majetkových a skladových pohybů je jednoduchá, přehledná a splňuje nároky účetní evidence i procesní workflow. Hromadné operace podporují snadné a rychlé zpracování vybraných činností, a to i s větším množství dat. Pevné sestavy poskytují přehledy jednotlivých pohybů, odpisů, zůstatky dotací, inventurní soupisy s možností třídění dle různých údajů k zadanému období nebo dni, a to i zpětně. Díky evidenci v informačním systému VERA Radnice máte kdykoli k dispozici aktuální přehled o stavu, ocenění a umístění majetku a zásob dle jednotlivých organizací, účtů a dalších požadovaných hledisek.

Evidence majetku a zásob je spojena s účetnictvím organizace. Stavy v účetnictví ke konkrétnímu dni musí souhlasit na operativní evidenci v příslušných agendách. Karty majetku a zásob jsou vedeny na odpovídajících syntetických a analytických účtech, organizačních číslech a jednotkách. Při zadání pohybů nebo provedení výpočtu odpisů s definicí účtování se automaticky vytvoří předkontace, které dále zpracovává účetní v Účetnictví. Účetní má možnost předkontované doklady ještě upravit a následně je zaúčtovat. 

 

Vazba na smlouvy

Se smlouvami na úřadu potřebuje pracovat více osob. Jednotlivé oprávněné osoby mohou mít k dispozici celou smlouvu nebo jen některé údaje. V oblasti majetku se to týká především smluv o pronájmech parcel a nebytových prostor, nájemních smluv na byty, smluv o věcných břemenech, smluv o nájmu hrobových míst, které jsou mnohdy vedeny i v různých nekompatibilních evidencích. Elegantním řešením je centrální evidence smluv, která sdružuje všechny smlouvy dané organizace. Pracovníci majetkových odborů je tak mají k dispozici v informačním systému i v případě, kdy kolega zodpovědný za danou oblast není přítomen. Vše je samozřejmě řízeno systémem oprávnění přístupu.

 

Správa nemovitostí

Správa nemovitostí je v informačním systému rozdělena na nájem a pronájem bytových a nebytových prostor i nemovitého majetku. Nadstavbu nad těmito evidencemi tvoří pasporty a vyúčtování služeb.

V agendách můžete evidovat nájemní byty, nebyty, nájemce a plátce a využívat individuálního nebo hromadného výpočtu nájemného a měsíčních záloh na služby. Máte přehled o historii a uživatelích bytů z registru bytů vč. neuhrazených pohledávek.

Samozřejmostí je i evidence a sledování průběhu smluv na pronájem nemovitostí s možností zápisu více účastníků (plátců, neplátců DPH) a předmětů řízení.

Nadstavba slouží k vyúčtování služeb vůči předepsaným nebo nezaplaceným zálohám vč. DPH či bez DPH za zúčtovací období a dle zadaného způsobu výpočtu (např. podle plochy bytu, počtu osob, komínových vyústění nebo spotřeby na měřičích). Pomocí nahrávačů umožňujeme importovat data od externích rozúčtovatelů služeb. 

V další části je možnost vedení pasportů domů, bytů a nebytových prostor (např. konstrukční prvky, zdravotně-technická instalace, vybavení atd.), včetně vedení evidence revizí a kontrol objektů a evidence domovních měřidel energií. Neméně zajímavou částí je i evidence nákladů města na opravy, modernizace a údržbu objektů, domů, bytů a nebytových prostor s vazbou na agendu Závazky (Výdaje). 

 

Majetek

Agenda je vhodná pro evidenci karet movitého  a nemovitého majetku vč. souborů movitých věcí, budov a staveb, operativní evidenci i evidenci pozemků. Systém nabízí komplexní nástroj pro sledování majetku po celou dobu jeho použitelnosti, od pořízení do vyřazení z evidence. Agenda poskytuje okamžité a přesné informace, např. o:

 • stavu a pohybu majetku v odpovídajícím ocenění a technickém zhodnocení,
 • vlastnických vztazích, věcných břemenech a zástavách, tržních i reálných cenách,
 • plánovaných revizích, opravách, technických prohlídkách.

Agenda umožňuje vytvářet odpisové plány, výpočty odpisů majetku, a to jak účetních, tak daňových. Vypočtené účetní odpisyy a majetkové pohyby je možné automaticky účtovat pomocí nadefinovaných šablon. Pro rychlou vizualizaci lze použít vykreslení parcel v Katastru nemovitostí nebo v GIS. Spoustu času Vám ušetří inventura pomocí čárového kódu.

 

Sklady

Agenda slouží k vedení skladů zásob a zboží městských úřadů a jejich příspěvkových organizací. Je využívána zejména v informačních centrech, s přímou vazbou na agendu Pokladna. Pro zjednodušení a zrychlení práce lze využít čtečky čárových kódů.

 

Hřbitovní agenda

Agenda Vám umožní splnit evidenci podle Zákona o pohřebnictví. Můžete:

 • evidovat hrobová místa a k nim uložených zemřelých,
 • evidovat a vytvářet smlouvy za nájem hrobových míst,
 • tisknout hřbitovní knihu dle požadavku Zákona o pohřebnictví,

a navíc zajistí podporu pro ekonomiku: 

 • evidenci plátce (případně zástupce) za tato místa,
 • sledování úhrady za smlouvu o nájmu hrobového místa,
 • sledování platby či nedoplatku nájemného díky propojení s agendou Pohledávky a poté jednoduché provedení potřebné kontroly a výkazu.

Kromě celkového usnadnění činnosti s nájmy a jednoduchého ověření plátce v ISZR před uzavřením smlouvy, můžete využít i vizualizací v GIS.

 

Nezbytnou potřebou každé organizace je vedení evidence majetku, movitého i nemovitého, a jeho správa. Bytový fond, nebytové prostory či skladové zásoby představují další oblasti, které se vyplatí mít v informačním systému zavedené.

Pokud navíc i Váš zřizovatel používá informační systém VERA, dochází k řadě synergických efektů. Např. kontrola hospodaření se svěřeným majetkem je snadná a transparentní. Pro management organizace i zřizovatele jsou připraveny výstupy v Manažerském informačním systému, ve kterém je možné využívat jak předdefinované sestavy, tak nastavit vlastní přehledy.

Agendy IS jsou vždy sestavené podle potřeb, zaměření a účelu jednotlivé organizace. Jejich možnosti jsou totožné s nabídkou pro úřady, liší se jen specifickými úpravami usnadňujícími jejich použití v odlišném prostředí.

 

Kontaktní formulář

Chcete vidět, jak řešení v praxi funguje? Máte zájem o více informací? Prosím napište nám.

Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.