Majetek

Komplexní evidence majetku obce, zřizovaných organizací nebo dobrovolných svazků obce je nedílnou součástí ekonomiky každé organizace. V informačním systému VERA Radnice můžete spravovat movitý i nemovitý majetek, bytový fond i nebytové prostory a skladové zásoby. Tato široká oblast je řešena několika agendami s vazbou na Účetnictví, Smlouvy a Pohledávky.

 

Proč spravovat majetek v informačním systému VERA Radnice?

 • Jednotlivé agendy jsou navzájem propojeny a informace sdílejí. Odpadá tak mnohdy zbytečné duplicitní zadávání údajů více pracovníky, kteří s určitou oblastí potřebují pracovat.
 • Vaše data jsou v bezpečí, neboť jsou chráněna propracovaným systémem oprávnění.
 • Zároveň jsou prováděny měsíční a roční závěrky.
 • Funkcionalita a procesy vychází z aktuální legislativy a Vašich potřeb.
 • Víme, jak důležité jsou pro Vás nejrůznější přehledy. Máte proto k dispozici variabilní tiskové výstupy ve formátech pdf, xls, xlsx, docx, které obsahují veškerá nezbytná data pro Vaši práci.
 • Pro vedení úřadu máte k dispozici přehledné výstupy i s ekonomickými ukazateli - Analýza majetku.

 

I majetkové agendy čerpají data z lokálních Registrů obyvatel a hospodářských subjektů a ověřují je v Informačním systému základních registrů (ISZR). Dále mohou disponibilně využívat vazbu na spisovou službu, Katastr nemovitostí nebo Geografický informační systém (GIS). Vedení úřadu jistě ocení i výstupy v Manažerském informačním systému.

 

Vazba na pohledávky

Majetkové agendy nabízí evidenci nájemních vztahů (nájemce, plátce…), služeb, sledování průběhu smluv vč. valorizací.  Agendy Nájemné z bytů a Pronájem nemovitého majetku umožňují hromadné nebo individuální výpočty nájemného a záloh za služby dle zadaného způsobu výpočtu (spotřeb, ploch, směrných čísel, osobodní aj.).

Pohledávky vzniklé v evidenčních agendách vstupují vystavením předpisů do centrální správy pohledávek. O předpisech je možné automaticky účtovat v Účetnictví a snadno lze provádět úhrady. Veškeré informace o provedených platbách, vratkách, souvisejících dokladech jsou zobrazeny v detailu konta plátce. Tím pracovník majetkového odboru získává přehled o aktuálním stavu zaplacených i nezaplacených pohledávek, které spravuje. Pokud pohledávka není uhrazena do data splatnosti, je možné ji snadno vymáhat. 

 

Vazba na účetnictví

Karty majetku a zásob je možné vést pro různé organizace města a dále členit dle vnitřních potřeb úřadu. Evidence majetkových a skladových pohybů je jednoduchá, přehledná a splňuje nároky účetní evidence i procesní workflow. Hromadné operace podporují snadné a rychlé zpracování vybraných činností, a to i s větším množství dat. Pevné sestavy poskytují přehledy jednotlivých pohybů, odpisů, zůstatky dotací, inventurní soupisy s možností třídění dle různých údajů k zadanému období nebo dni, a to i zpětně. Díky evidenci v informačním systému VERA Radnice máte kdykoli k dispozici aktuální přehled o stavu, ocenění a umístění majetku a zásob dle jednotlivých organizací, účtů a dalších požadovaných hledisek.

Evidence majetku a zásob je spojena s účetnictvím organizace. Stavy v účetnictví ke konkrétnímu dni musí souhlasit na operativní evidenci v příslušných agendách. Karty majetku a zásob jsou vedeny na odpovídajících syntetických a analytických účtech, organizačních číslech a jednotkách. Při zadání pohybů nebo provedení výpočtu odpisů s definicí účtování se automaticky vytvoří předkontace, které dále zpracovává účetní v Účetnictví. Účetní má možnost předkontované doklady ještě upravit a následně je zaúčtovat. 

 

Vazba na smlouvy

Se smlouvami na úřadu potřebuje pracovat více osob. Jednotlivé oprávněné osoby mohou mít k dispozici celou smlouvu nebo jen některé údaje. V oblasti majetku se to týká především smluv o pronájmech parcel a nebytových prostor, nájemních smluv na byty, smluv o hrobových místech, které jsou mnohdy vedeny i v různých nekompatibilních evidencích. Elegantním řešením je centrální evidence smluv, která sdružuje všechny smlouvy dané organizace. Pracovníci majetkových odborů je tak mají k dispozici v informačním systému i v případě, kdy kolega zodpovědný za danou oblast není přítomen. Vše je samozřejmě řízeno systémem oprávnění přístupu.

 

Správa nemovitostí

Správa nemovitostí je v informačním systému rozdělena na pronájem bytových a nebytových prostor. Nadstavbu nad těmito evidencemi tvoří pasporty a vyúčtování služeb.

V agendách můžete evidovat nájemní byty, nájemce a plátce a využívat individuálního nebo hromadného výpočtu nájemného a měsíčních záloh na služby. Máte přehled o historii a uživatelích bytů z registru bytů vč. neuhrazených pohledávek.

Samozřejmostí je i evidence a sledování průběhu smluv na pronájem nemovitostí s možností zápisu více účastníků (plátců, neplátců DPH) a předmětů řízení.

Nadstavba slouží k vyúčtování služeb vůči předepsaným zálohám vč. DPH či bez DPH za volitelná období (např. podle plochy bytu, počtu osob, komínových vyústění nebo spotřeby na měřičích). V další části je možnost vedení pasportů domů, bytů a nebytových prostor (např. konstrukční prvky, zdravotně-technická instalace, vybavení atd.).

 

Majetek

Agenda je vhodná pro evidenci karet movitého majetku, budov a staveb, operativní evidenci i evidenci pozemků vč. souborů movitých věcí. Systém nabízí komplexní nástroj pro sledování majetku po celou dobu jeho použitelnosti, od pořízení, do vyřazení z evidence. Agenda poskytuje okamžité a přesné informace, např. o:

 • stavu a pohybu majetku v odpovídajícím ocenění a technickém zhodnocení,
 • vlastnických vztazích, věcných břemenech a zástavách, tržních i reálných cenách,
 • plánovaných revizích, opravách, technických prohlídkách.

Je možné vytvářet odpisové plány, výpočty odpisů majetku, a to jak účetních, tak daňových a automatické účtování o odpisech pomocí nadefinovaných šablon. Pro rychlou vizualizaci lze použít vykreslení parcel v Katastru nemovitostí nebo v GIS. Spoustu času Vám ušetří inventura pomocí čárového kódu.

 

Sklady

Agenda slouží k vedení skladů zásob a zboží městských úřadů a jejich příspěvkových organizací a podporuje práci s čárovým kódem.

 

Hřbitovní agenda

Agenda Vám umožní splnit evidenci podle Zákona o pohřebnictví. Můžete:

 • evidovat hrobová místa a uložení zemřelých,
 • evidovat a vytvářet smlouvy za pronájem hrobových míst,

a navíc zajistí podporu pro ekonomiku: 

 • evidenci plátce (případně zástupce) za tato místa,
 • sledování platby či nedoplatku nájemného díky propojení s agendou Pohledávky a poté jednoduché provedení potřebné kontroly a výkazu.

Kromě celkového usnadnění činnosti s nájmy a jednoduchého ověření plátce v ISZR před uzavřením smlouvy, můžete využít i vizualizací v GIS.

 

Nezbytnou potřebou každé organizace je vedení evidence majetku, movitého i nemovitého, a jeho správa. Bytový fond, nebytové prostory či skladové zásoby představují další oblasti, které se vyplatí mít v informačním systému zavedené.

Pokud navíc i Váš zřizovatel používá informační systém VERA, dochází k řadě synergických efektů. Např. kontrola hospodaření se svěřeným majetkem je snadná a transparentní. Pro management organizace i zřizovatele jsou připraveny výstupy v Manažerském informačním systému, ve kterém je možné využívat jak předdefinované sestavy, tak nastavit vlastní přehledy.

Agendy IS jsou vždy sestavené podle potřeb, zaměření a účelu jednotlivé organizace. Jejich možnosti jsou totožné s nabídkou pro úřady, liší se jen specifickými úpravami usnadňujícími jejich použití v odlišném prostředí.