Účetnictví a rozpočet

Správu veřejných financí v oblasti účetnictví, rozpočtu a zajištění controllingu je možné plně provozovat v komplexním informačním systému. Systémové nástroje umožňují nejen splnění zákonných povinností, ale také vrcholovému managementu správně korigovat využívání veřejných prostředků.

Finanční řízení v IS

Významným prvkem finančního řízení je důsledná podpora vazeb mezi jednotlivými odbornými referáty a ekonomickým odborem. Nedílnou součást užitečného systému představují propracované kontrolní mechanizmy, dokonalý přehled o všech účetních operacích či možnost zobrazit aktuální stav rozpočtu s ohledem na blokované finance, jeho čerpání, a to až po detaily jednotlivých primárních dokladů.

VERA Dimenze je systém adaptabilní, připravený k propojení se specializovanými informačními systémy pomocí obecného rozhraní. Povinné zasílání přehledu o realizovaných obchodních případech s přenesenou daňovou povinností a přiznání DPH Finanční správě České republiky se realizuje komunikačním rozhraním, které je založeno na XML formátu.

Vzhledem k tomu, že se o finanční řízení starají manažeři pracovně velmi vytížení, je řešení postaveno tak, aby jim potřebné údaje byly kdykoliv k dispozici – na tabletu, chytrém telefonu, s využitím on-line i off-line přístupů. 

Účetnictví

Agenda zajištuje vedení kompletní účetní a daňové evidence a je integrována do všech ekonomický modulů. Již při primárním zápisu dokladů (přijatá faktura, vydaná faktura, pokladní doklad, majetkový pohyb atd.), jsou respektovány požadavky stanovené účetnictvím, které vybrané údaje automaticky přebírá. Tím je zajištěna rychlost zpracování a omezena možnost způsobení nechtěných chyb. Současně jsou tak zabezpečeny základní zásady účetnictví: průkaznost, věrný a poctivý obraz.

Pokud je primární doklad zapsán, provede se automaticky účetní zápis pomocí přednastavených šablon (předkontace). Účetní má po kontrole možnost předkontované doklady ještě upravit a následně je zaúčtovat.

Zpracování měsíčních i ročních uzávěrek je plně automatizované, včetně možnosti tvorby předběžných uzávěrek. Účetnictví má pevně zabudovaný systém kontrolních vazeb, algoritmus vnitrovýkazových a mezivýkazových kontrol. Současně umožňuje uživateli definovat i vlastní kontrolní mechanismy.

Prostřednictvím on-line i off-line přístupů jsou data k dispozici účetním, vedoucím pracovníkům a manažerům v podobě přehledových informací. Nedílnou součástí je zpracování všech legislativou požadovaných účetních, finančních i statistických výkazů (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přiznání o DPH, Pomocný analytický přehled, Plnění rozpočtu aj.).

Rozpočet

Kompletní zpracování rozpočtu územně samosprávného celku nebo instituce je možné provádět přímo v informačním systému, od stanovení požadavků na rozpočet, přes jejich vyhodnocení, až po schválení. Významným pomocným prvkem jsou zabudované nástroje pro průběžné sledování plnění rozpočtu, srovnávací analýzy a víceleté přehledy.   

Celý proces začíná již tvorbou prvních návrhů rozpočtu na následující rok. Jednotlivé varianty jsou zapsány přímo do informačního systému, následně s nimi může správce rozpočtu libovolně pracovat, tj. zkoušet různé varianty, přidávat, odebírat, přesouvat peníze v rámci jednotlivých dílčích rozpočtů a provádět mnoho dalších operací.

V momentě, kdy je vytvořen finální rozpočet pro příští rok, stačí jej schválit. Následně začínají s rozpočtem pracovat další ekonomické agendy (Závazky (Výdaje), Pohledávky (Příjmy), Účetnictví aj.) a manažerské systémy. Každý oprávněný pracovník má možnost on-line sledovat rozpočet včetně jeho čerpání/plnění z jakékoliv ekonomické agendy. Při vytvoření smlouvy nebo objednávky dochází k automatické blokaci rozpočtových prostředků, takže daná částka nemůže být využita k jiným účelům. Díky této funkcionalitě je v každém okamžiku k dispozici přehled o volných finančních prostředcích v rámci rozpočtu.

Správci rozpočtu i jednotlivé odbory mohou využít modelování rozpočtu – vytváření odvětvových a centrálních limitů, sledování a dodržování těchto limitů, variantní zpracování dílčích návrhů i centrálního rozpočtu nebo provádění dalších úprav formou procentuálního podílu či indexu.

Výkazy a Finanční přehledy

Nadstavbové agendy Výkazy a Finanční přehledy jsou určeny pro práci s účetními a rozpočtovými daty. Agenda Výkazy disponuje kompletní funkcionalitou vztahující se ke schvalování účetních závěrek a zpracování protokolu o výsledku schvalování.

Agenda Finanční přehledy zajišťuje přehledové informace o aktuálním stavu rozpočtu, strukturovaného pohledu na náklady a výnosy, majetek a závazky organizace.  Nedílnou součástí jsou přehledné informace o základních ekonomických ukazatelích zřízených účetních jednotek a jejich finančního hospodaření. Data jsou poskytována nejen za aktuální rok, ale i ve víceletých přehledech.

 

Pro příspěvkové organizace, podnikatelské subjekty, nadační fondy a další organizace slouží VERA Dimenze jako pohodlný nástroj pro vedení účetnictví, finanční plánování a controlling.

Integrace účetnictví s ostatními ekonomickými agendami vytváří celek, na jehož základě snadno vznikají podklady pro rozhodování v rámci finančního řízení. Vrcholní zástupci organizace mají k dispozici vždy aktuální informace a nejsou vázáni ani pracovištěm, protože vše je dostupné on-line. V případě potřeby mohou pracovat i s off-line záznamy. Zaměstnancům propojení ulehčuje práci nejen při samotném účtování, ale i při tvorbě a korekci plánu a následných kontrolách.

Záznamy o zaúčtování je možné prohlížet jak z Účetnictví, tak přímo z jednotlivých agend. Toto řešení přináší jedinečný pohled na primární doklady a výrazně zjednodušuje práci účetním.

Systém zajišťuje zaslání přehledu o realizovaných obchodních případech s přenesenou daňovou povinností a přiznání DPH Finanční správě České republiky. Informace se předávají komunikačním rozhraním, založeném na XML formátu. Pokud i zřizovatel využívá informační systém firmy VERA, konsolidace je transparentní.

Účetnictví

Účetnictví funguje v organizaci na stejných principech, jako na úřadě. Respektuje však specifika a zásady vedení účetnictví příspěvkových organizací.

Záznamy o zaúčtování je možné prohlížet jak z Účetnictví, tak přímo z jednotlivých agend. Toto řešení přináší jedinečný pohled na primární doklady a výrazně zjednodušuje práci účetním.

Agenda disponuje propracovaným uživatelsky nastavitelným systémem číselníků, ukazatelů a vazeb, které významnou měrou napomáhají metodickému vedení a řízení ze strany zřizovatele a umožňují jednoduchým způsobem získat potřebné informace o hospodaření organizací.

Systém zajišťuje zaslání přehledu o realizovaných obchodních případech s přenesenou daňovou povinností a přiznání DPH Finanční správě České republiky. Informace se předávají komunikačním rozhraním, založeném na XML formátu. Pokud i zřizovatel využívá informační systém firmy VERA, konsolidace je transparentní.

Finanční plán

Kompletní zpracování finančního plánu lze provést přímo v informačním systému, a to od stanovení požadavků na plán, přes jejich vyhodnocení, až po schválení. Stejně jako městskému úřadu jsou k dispozici nástroje pro průběžné sledování plnění plánu, srovnávací analýzy a víceleté přehledy.  

Již při návrhu finančního plánu je vhodné zavést údaje do informačního systému. S jednotlivými návrhy může správce libovolně pracovat, tj. zkoušet různé varianty, přidávat, odebírat, přesouvat peníze v rámci jednotlivých dílčích plánů a provádět mnoho dalších operací.

V momentě, kdy je vytvořen konečný plán pro příští rok, stačí jej schválit. Následně s ním začínají pracovat další ekonomické agendy (Závazky (Výdaje), Pohledávky (Příjmy), Účetnictví aj.) a manažerské systémy. Každý pracovník má možnost on-line sledovat plán a jeho čerpání/plnění z jakékoliv ekonomické agendy. Při vytvoření smlouvy nebo objednávky dochází k automatické blokaci prostředků, takže daná částka nemůže být využita k jiným účelům. Díky této funkcionalitě je v každém okamžiku k dispozici přehled o aktuálním stavu finančního plánu.

Finanční přehledy

Agenda poskytuje strukturované pohledy na účetnictví, finanční plán a jeho plnění. Umožňuje prohlížení ekonomických dat nejen vybrané organizace, ale provádět souhrnné přehledy a rozbory za všechny organizace.

Je určena pracovníkům ekonomických a finančních oddělení nebo vedoucím jiných oddělení organizace a slouží ke sledování účetních informací. Nabízí souhrnný i detailní přehled o způsobu a výši plnění daného plánu k aktuálnímu dni, tolik potřebný pro další rozhodování.

Vítanou funkcionalitou je možnost stanovit si náplň sestavy dle potřeb a požadavků každého z uživatelů. Výstupy se mohou importovat do programu Excel nebo vytvořit pdf soubor.