Majetek

Evidence a správa majetku v informačním systému je připravena pro krajské úřady, ministerstva a jejich organizace. Zajistí Vám:

 • přehled o stavech majetku na první pohled,
 • snížení administrativy,
 • snazší a rychlejší inventuru (např. pomocí čárového kódu),
 • podklady, na jejichž základě budete moci zavést opatření pro úsporu nákladů.

V agendách je veden majetek movitý a nemovitý, bytový fond, nebytové prostory a skladové zásoby – jak za Váš úřad, tak za zřizované organizace. Aby byla správa skutečně efektivní, využívá se vazeb v rámci celého IS, zejména na Účetnictví, Smlouvy a Pohledávky (Příjmy) či spisovou službu. Externí integrace zajišťuje konektivitu na Informační systém základních registrů (ISZR), Katastr nemovitostí nebo Geografický informační systém (GIS).

Vedoucí pracovníci mají k dispozici přehledné výstupy v Manažerském informačním systému, v části Analýza majetku.

 

Proč spravovat majetek v informačním systému VERA Dimenze?

 • Jednou vložená data již není potřeba zadávat znovu, protože v systému dochází k jejich předání, informace se sdílejí.
 • Minimalizuje se tím také riziko chyb, i když údaje zadávají pracovníci rozličných oddělení.
 • Nepřítomnost odpovědného pracovníka neomezuje provoz, protože s údaji může nakládat i zastupující osoba, pouze však na základě definovaného oprávněného přístupu.
 • Funkcionalita a procesy vychází z aktuální legislativy a Vašich potřeb.
 • Provádí se měsíční a roční závěrky.
 • IS nabízí řadu předpřipravených přehledů a variabilních tiskových výstupů ve formátech pdf, xls, xlsx, docx, které obsahují veškerá nezbytná data pro Vaši práci.
 • Pro vedení jsou k dispozici přehledné výstupy i s ekonomickými ukazateli - Analýza majetku.

 

Vazba na pohledávky

Majetkové agendy nabízí evidenci nájemních vztahů (nájemce, plátce…), služeb, sledování průběhu smluv vč. valorizací.  Agendy Nájemné z bytů a Pronájem nemovitého majetku umožňují hromadné nebo individuální výpočty nájemného a záloh za služby.

Pohledávky vzniklé v evidenčních agendách vstupují vystavením předpisů do centrální správy pohledávek. O předpisech je možné automaticky účtovat v Účetnictví a snadno lze provádět úhrady. Veškeré informace o provedených platbách, vratkách, souvisejících dokladech jsou zobrazeny v detailu konta plátce. Tím pracovník majetkového odboru získává přehled o aktuálním stavu zaplacených i nezaplacených pohledávek, které spravuje. Pokud pohledávka není uhrazena do data splatnosti, je možné ji snadno vymáhat. 

 

Vazba na účetnictví

Karty majetku a zásob je možné vést pro různé organizace a dále členit dle vnitřních potřeb úřadu. Evidence majetkových a skladových pohybů je jednoduchá, přehledná a splňuje nároky účetní evidence i procesní workflowHromadné operace podporují snadné a rychlé zpracování vybraných činností, a to i s větším množství dat. Pevné sestavy poskytují přehledy jednotlivých pohybů, odpisů, zůstatky dotací, inventurní soupisy s možností třídění dle různých údajů k zadanému období nebo dni, a to i zpětně. Díky evidenci v informačním systému VERA Dimenze máte kdykoli k dispozici aktuální přehled o stavu, ocenění a umístění majetku a zásob dle jednotlivých organizací, účtů a dalších požadovaných hledisek.

Evidence majetku a zásob je spojena s účetnictvím organizace. Stavy v účetnictví ke konkrétnímu dni musí souhlasit na operativní evidenci v příslušných agendách. Karty majetku a zásob jsou vedeny na odpovídajících syntetických a analytických účtech, organizačních číslech a jednotkách. Při zadání pohybů nebo provedení výpočtu odpisů s definicí účtování se automaticky vytvoří předkontace, které dále zpracovává účetní v Účetnictví. Účetní má možnost předkontované doklady ještě upravit a následně je zaúčtovat.

Vazba na smlouvy

Nájemní smlouvy, smlouvy o pronájmech parcel a nebytových prostor mají často na starosti pracovníci z několika oddělení, mnohdy jsou vedeny i v různých nekompatibilních evidencích. Elegantním řešením je centrální evidence smluv, která sdružuje všechny smlouvy dané organizace. Pracovníci majetkových odborů je tak mají k dispozici v informačním systému i v případě, kdy kolega zodpovědný za danou oblast není přítomen. Vše je samozřejmě řízeno systémem oprávnění přístupu.

Správa nemovitostí

Správa nemovitostí je v informačním systému rozdělena na nájem a pronájem bytových a nebytových prostor i nemovitého majetku. Nadstavbu nad těmito evidencemi tvoří pasporty a vyúčtování služeb.

V agendách můžete evidovat nájemní byty, nebyty, nájemce a plátce a využívat individuálního nebo hromadného výpočtu nájemného a měsíčních záloh na služby. Máte přehled o historii a uživatelích bytů z registru bytů vč. neuhrazených pohledávek.

Samozřejmostí je i evidence a sledování průběhu smluv na pronájem nemovitostí s možností zápisu více účastníků (plátců, neplátců DPH) a předmětů řízení.

Nadstavba slouží k vyúčtování služeb vůči předepsaným nebo nezaplaceným zálohám vč. DPH či bez DPH za zúčtovací období a dle zadaného způsobu výpočtu (např. podle plochy bytu, počtu osob, komínových vyústění nebo spotřeby na měřičích). Pomocí nahrávačů umožňujeme importovat data od externích rozúčtovatelů služeb. 

V další části je možnost vedení pasportů domů, bytů a nebytových prostor (např. konstrukční prvky, zdravotně-technická instalace, vybavení atd.), včetně vedení evidence revizí a kontrol objektů a evidence domovních měřidel energií. Neméně zajímavou částí je i evidence nákladů města na opravy, modernizace a údržbu objektů, domů, bytů a nebytových prostor s vazbou na agendu Závazky (Výdaje). 

 

Majetek

Agenda je vhodná pro evidenci karet movitého a nemovitého majetku vč. souborů movitých věcí, budov a staveb, operativní evidenci i pozemků. Systém nabízí komplexní nástroj pro sledování majetku po celou dobu jeho použitelnosti, od pořízení do vyřazení z evidence. Agenda poskytuje okamžité a přesné informace, např. o:

 • stavu a pohybu majetku v odpovídajícím ocenění a technickém zhodnocení,
 • vlastnických vztazích, věcných břemenech a zástavách, tržních i reálných cenách,
 • plánovaných revizích, opravách, technických prohlídkách.

Agenda umožňuje vytvářet odpisové plány, výpočty odpisů majetku, a to jak účetních, tak daňových. Vypočtené účetní odpisy a majetkové pohyby je možné automaticky účtovat pomocí nadefinovaných šablon. Pro rychlou vizualizaci lze použít vykreslení parcel v Katastru nemovitostí nebo v GIS. Spoustu času Vám ušetří inventura pomocí čárového kódu.

 

Sklady

Agenda slouží k vedení skladů zásob a zboží úřadů a jejich organizací. Podporuje práci s čárovým kódem a má přímou vazbou na agendu Pokladna.

 

Nezbytnou potřebou každé organizace je vedení evidence majetku, movitého i nemovitého, a jeho správa. Bytový fond, nebytové prostory či skladové zásoby představují další oblasti, které se vyplatí mít v informačním systému zavedené.

Pokud navíc i Váš zřizovatel používá informační systém VERA, dochází k řadě synergických efektů. Např. kontrola hospodaření se svěřeným majetkem je snadná a transparentní. Pro management organizace i zřizovatele jsou připraveny výstupy v Manažerském informačním systému, ve kterém je možné využívat jak předdefinované sestavy, tak nastavit vlastní přehledy.

Agendy IS jsou vždy sestavené podle potřeb, zaměření a účelu jednotlivé organizace. Jejich možnosti jsou totožné s nabídkou pro úřady, liší se jen specifickými úpravami usnadňujícími jejich použití v odlišném prostředí.