Nejvýnosnější investicí organizace je investice do zaměstnanců.

Máte zájem vzdělávat pracovníky svého úřadu v souladu s ustanovením zákona? 

 
Naše vzdělávací programy jsou AKREDITOVANÉ MINISTERSTVEM VNITRA, v souladu s ustanoveními zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.
  1. Pomohou pracovníkům úřadu proniknout hlouběji do problematiky jim svěřené agendy.
  2. Seznámí je s možnostmi efektivního využívání prostředků IT.
  3. Absolvování akreditovaného programu se dle výše uvedeného zákona započítává na základě "Osvědčení" do průběžného vzdělávání, plníte tak povinnost vzdělávat úředníky veřejné správy . 
Kurzy jsou vedeny kvalifikovanými odborníky na danou problematiku a doplněny praktickými příklady užití adekvátních modulů IS VERA Radnice. Všichni účastníci obdrží na závěr kurzu osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího kurzu.
 

Majetek I.

Jednodenní  kurz připomene zákonné úpravy týkající se majetku obce a celý proces evidence movitého i nemovitého majetku. Tento proces zahrnuje pořízení karty majetku, jeho správné zatřídění a zaúčtování, inventarizaci a pohyby majetku až po jeho konečné vyřazení. Obsahem kurzu jsou i hromadné akce, tiskové výstupy a závěrky. Vše prováděné se softwarovou podporou modulů IS VERA Radnice.

Majetek II.

Tento jednodenní kurz je zaměřen na problematiku odpisů. Týká se správného zatřídění majetku pro účely odpisů, nastavení údajů pro výpočet odpisů, výpočtu odpisových plánů, výpočtu měsíčních a ročních odpisů, měsíčních a ročních závěrek. Další část je určena pro účtování majetkových pohybů a odpisů vč. rozpuštění transferů. S tím souvisí nastavení typů účtování pro majetkové pohyby a odpisy. Probrány budou i různé varianty úbytků a vyřazení majetku. Pozornost bude věnována jednotlivým typům majetku vč. pozemků. 

Základní registry v praxi

Během kurzu se úředníci seznámí se základními principy práce a smyslem využití dat informačního systému základních registrů a propojených AIS (obyvatelé, cizinci) při správě agend veřejné správy. Na praktických ukázkách komplexního IS VERA se naučí postupy jak data využívat a aktualizovat při správě lokálních registrů na svém úřadě.

Hospodaření obcí

Dvoudenní kurz, v němž se úředníci naučí aplikovat správné postupy při tvorbě a úpravách rozpočtu a vedení účetnictví s využitím ekonomických a majetkových agend informačního systému VERA Radnice.

Procesní řízení

Dvoudenní kurz zaměřený na principy procesního řízení, identifikaci procesů, vytváření procesní map a stanovování úloh jednotlivých zaměstnanců v těchto procesech. Kurz je doplněn praktickým nácvikem využívání adekvátních prvků IS VERA Radnice pro optimalizaci procesů na úřadě zaměřených na agendy spisová služba a přípravu podkladů pro jednání volených orgánů.

Nájemné a vyúčtování služeb

Dvoudenní kurz se zaměřuje na správné postupy při práci s registrem bytů, evidenci a výpočtem nájemného z bytů, vystavení předpisů a vyúčtování nájemného, s pomocí prostředků informačního systému. 

Příprava a organizace voleb

Jednodenní kurz je zaměřen na rozdíly mezi jednotlivými typy voleb, možnosti využití dat z informačního systému základních registrů a seznámení s aktuálním metodickým doporučením MV ČR při přípravě voleb. Účastníci se naučí využívat nabyté znalosti v prostředí IS VERA v oblasti vyhlášení voleb, vymezení okrsků, vedení a tisku seznamů voličů v požadované podobě, vč. práce se členy komise.

Matrika

Dvoudenní kurz zaměřený na správné vedení matriční agendy dle zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 207/2001 Sb. k zákonu o matrikách, jménu a příjmení. Školení je zaměřeno na znalost veškerých právních předpisů, nutných k vedení matričních agend. Jako doplněk školení bývá obvykle zařazeno školení nebo prezentace programu Matrika IS VERA Radnice.
 

VERA, spol. s r.o. je v souladu s ustanovením §29 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků akreditovanou vzdělávací společností, číslo akreditace  AK/I-40/2018.

 
Přehled vzdělávacích programů
Majetek I. číslo akreditace AK/PV-540/2020
Majetek II. číslo akreditace AK/PV-509/2020
Základní registry v praxi číslo akreditace AK/PV-207/2020
Hospodaření obcí číslo akreditace AK/PV-589/2018
Procesní řízení číslo akreditace AK/PV-591/2018
Nájemné a vyúčtování služeb číslo akreditace AK/PV-512/2019
Příprava a organizace voleb číslo akreditace AK/PV-210/2020
Matrika číslo akreditace AK/PV-590/2018