Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Deset důvodů, proč městská policie potřebuje informační systém

Posláním městské policie je služba veřejnosti - ochrana životů, majetku, důstojnosti občanů i udržování klidu a pořádku v obcích a městech. K těmto základním úkolům a hodnotám, které mají strážníci chránit, přistupuje v současné době také řada organizačně i finančně náročných požadavků administrativního charakteru.  Dne 1. 10. 2015 vstoupila v platnost novela Zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, která ukládá řadu nových zákonných povinností v procesu běžné činnosti městské policie. Poslední z nich nabude účinnosti letos v říjnu

Proč musí strážníci začít využívat informační systém? Pojďme se společně podívat na důvody. A začněme tím, který nás teprve čeká.

1. Ověřování oproti registru přestupků

Od října roku 2016 bude dle novely Zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích platit pro strážníky povinnost při zjištění přestupku ověřit oproti registru přestupků u rejstříku trestů, zda pachateli nebyla za tento přestupek již v předchozích 12 měsících udělena sankce. Pokud ne, mohou přistoupit k řešení, v opačném případě jsou nuceni přestupek postoupit. Zároveň na ně spadá povinnost oznamovat tyto přestupky do pěti dnů určenému orgánu obce, který zajistí do pěti dnů jejich zápis do registru přestupků. Výjimku mají Městské policie statutárních měst, které je budou zapisovat přímo. IS VERA zajistí splnění požadavků podle podmínek daných rejstříkem trestů.

2. Kvalifikovaná evidence včetně osobních dat

Z platné legislativy vyplývá nutnost dokumentovat a evidovat všechny přestupky, ať jsou zjištěné, vyřešené, předané, nebo v řešení.  Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii zároveň ukládá i opravňuje obecní policii zpracovávat osobní údaje.  Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jasně stanovuje pravidla a způsob nakládání s těmito daty. Dohledatelnost, dokladovatelnost a odůvodnitelnost zjišťování osobních údajů jsou základními povinnostmi jejich správců. Dnes již nikdo nepochybuje, že nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem evidence a správy jakýchkoliv dat je databáze v informačním systému, který zároveň snadno zajistí i splnění povinností správců dat.

3. Přímý přístup do registrů

Výhodou kvalitního informačního systému je přímý přístup do registrů. Možnost přímo na ulici z mobilní aplikace ověřit totožnost osoby, vylustrovat vozidlo, ověřit referenční údaje osoby, vstoupit do evidence hledaných osob či do evidence pátrání po motorových vozidlech je v dnešní době nezbytností.

4. Správnost právní kvalifikace přestupkového jednání

Důležitým faktorem smysluplného vyřešení přestupků je věcná správnost kvalifikace řešeného přestupku či správního deliktu, kterou Vám informační systém zajistí pomocí standardizovaných a průběžně aktualizovaných číselníků přesných právních kvalifikací přestupkového jednání. Navíc umožní detailní statistické výkazy počtu řešených deliktů podle právních kvalifikací.

5. Automatické zasílání oznámení o přestupcích

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu ukládá obecní policii podle § 123b, povinnost oznámit místně příslušnému orgánu obce s rozšířenou působností každé uložení blokové pokuty vyšší jak 1000,- Kč za spáchání přestupku proti Besipu, a přestupek, který spadá do bodového systému. Podobnou povinnost mají strážníci při oznamování podezření ze spáchání přestupků. 
Propojení „IS Městská policie" s agendou „Přestupkové řízení VERA Radnice" zajistí automatické zasílání oznámení bez nutnosti znovu vyplňovat formuláře. Minimalizuje tak chyby ve zpracování nebo chyby z opomenutí, které mohou mít za následek porušení povinností dle příslušných ustanovení zákona.

6. Splnění evidenční povinnosti k Ministerstvu financí

Informační systém umožňuje městské policii dostát také evidenčním povinnostem, které určuje správním orgánům, které ukládají pokuty v blokovém řízení Pokyn Ministerstva financí č. 2, o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních od 1. 1. 2013. Tyto evidence dávají ve svých volitelných výstupech obraz nejen o výkonnosti jednotlivých strážníků nebo obecní policie jako takové, o objemu a počtu vybraných pokut, ale i o struktuře spáchaných přestupků a poměru řešení přestupků domluva/pokuta. Navíc jednoduchou kontrolou IS se zamezí přechovávání větší finanční částky strážníky, které by mohlo vést ke ztrátě nebo v nejhorším případě i ke zpronevěře. 

7. Podpora ustanovení zákona o spisové službě

Obecní policie spadá podle Zákona č. 499/2004 Sb., o spisové službě do kategorie subjektů, které jsou povinny řídit se jednotlivými ustanoveními tohoto zákona, včetně prováděcích vyhlášek (např. Vyhl. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby). Porušení některých ustanovení výše uvedeného zákona je kontrolními orgány sankcionováno vysokými pokutami. Informační systém městské policie je provázán se spisovou službou, což zajišťuje dodržení legislativních předpisů a umožňuje snadné využití šablon a formulářů specifických pro městskou policii.

8. Dohled nad lhůtami v přestupkovém řízení

Od 1. 10. 2015 se novelou Zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích mění doba zániku odpovědnosti za přestupek, respektive se prodlužuje lhůta prekluze a mění se i způsob započítávání lhůty. Pachatel má zákonnou možnost použít řádné i mimořádné opravné prostředky po vyřešení přestupku dle Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (odvolání, obnova, přezkum) až 3 roky zpětně. Informační systém vám zaručí přehled o lhůtách v celém přestupkovém řízení a zabrání chybám z opomenutí.

9. Automatické generování sestav (včetně těch pro Ministerstvo vnitra)

Důsledná evidence událostí a činnosti strážníků obecní policie pomocí IS a kvalitních standardizovaných číselníků zakládá širokou škálu možností vytvářet statistiky, svodky a zprávy nejen pro vedení obce, ale i pro informovanost občanů. Nejednoduchou záležitostí, která nadměrně časově zatěžuje pracovníky obecní policie, je každoroční statistika požadovaná po obecních policiích Ministerstvem vnitra. IS na základě standardizovaných číselníků událostí a právních kvalifikací dokáže tuto sestavu vygenerovat automaticky

10. S daty i v terénu

Informační systém Městská policie VERA Radnice snižuje administrativní zátěž na policii, splňuje zákonné nároky a automatizuje rutinní činnosti tak, aby se mohli Vaši strážníci vrátit do ulic a budovat bezpečné město – chloubu Vašeho úřadu i Vaší obecní policie.

Další informace o softwaru pro městskou policii.