Analýza majetku

Analýza majetku je sofistikovaná manažerská nadstavba poskytující všechny podstatné informace pro rozhodování o majetku obce a jeho využití. Tato aplikace je integrována v Manažerském informačním systému.

Základ tvoří spojení majetkových agend s ekonomickým systémem. Můžete tak řídit majetek a další projekty v ekonomických souvislostech. Data ze systému jsou agregována a zobrazena přehledně v tabulkách a grafech, s možností zobrazení detailů.  

Co z Analýzy majetku zjistíte?

 • přehled o majetku – movitém i nemovitém
 • náklady na nemovitý majetek
 • výnosy z pronajímaného majetku
 • podíl nepronajaté (volné) plochy
 • seznam nájemců a dlužníků
 • datum ukončení jednotlivých pronájmů
 • předepsané příjmy z nájemného, z toho uhrazeno, neuhrazeno, ve vymáhání a odepsáno
 • pořizovací cena majetku, průběžné náklady a očekávané náklady v dalších letech
 • investice v jednotlivých letech, časová osa
 • způsob financování majetku (např. dotace), očekáváná životnost, stav odpisů
 • datum a výše technického zhodnocení, realizační firma

 

 

Tento nástroj Vám poskytuje snadný a rychlý přístup k informacím a jejich přehledné zobrazení. K dispozici máte i náhled na majetek spravovaný Vašimi organizacemi. Vaše rozhodnutí tak budou podpořena fakty, ke kterým se dostanete kdykoliv.

 

 

 

Centrální správa majetku

Vedete majetek v jiném systému než ekonomiku? Používáte informační systém pouze pro dlouhodobý hmotný majetek a drobný majetek vedete například v Excelu?

Výsledkem této roztříštěné evidence je, že se data opakovaně ručně přepisují do vzájemně ne zcela komunikujících systémů. Tím se ztrácí přehlednost a není možné zjistit související ekonomické informace. Hrozí tím pochybení na straně úřadu při vytváření závěrek, interních kontrolách nebo auditu. Nezvratným důsledkem je  ztráta cenných manažerských přehledů.

Centrální správa majetku (CSM) je řešení, které umožní kompletně spravovat majetek a manažerům poskytovat potřebné informace pro správná rozhodnutí.

Komplexní evidence majetku obce, zřizovaných organizací nebo dobrovolných svazků obce je nedílnou součástí ekonomiky každé organizace. V informačním systému VERA Radnice můžete spravovat movitý i nemovitý majetek, bytový fond i nebytové prostory a skladové zásoby. Tato široká oblast je řešena několika agendami s vazbou na účetnictví, smlouvy a pohledávky (viz box vpravo).

Proč spravovat majetek v informačním systému VERA Radnice?

 • Jednotlivé agendy jsou navzájem propojeny a informace sdílejí. Odpadá tak mnohdy zbytečné duplicitní zadávání údajů více pracovníky, kteří s určitou oblastí potřebují pracovat.
 • Vaše data jsou v bezpečí, neboť jsou chráněna propracovaným systémem oprávnění.
 • Funkcionalita a procesy vychází z aktuální legislativy a Vašich potřeb.

Víme, jak důležité jsou pro Vás nejrůznější přehledy. Máte proto k dispozici variabilní tiskové výstupy ve formátech pdf, xls, xlsx, docx, které obsahují veškerá nezbytná data pro Vaši práci.

 

Vyplatí se mít komplexní informační systém?

Každý úřad musí pečlivě zvážit změnu informačního systému. Při rozhodování doporučujeme vzít v úvahu následující:

cena pořízení a technické podpory srovnání dílčích informačních systémů vs. jednoho komplexního systému; zaměřte se také na cenu integrace, tzn. propojení dílčích IS, kterému se během provozu nevyhnete
komunikace s několika dodavateli vs. komunikace s jedním dodavatelem čas potřebný pro zjištění chyby a případné přesouvání zodpovědnosti mezi dodavateli vs. komunikace s jedním zodpovědným zástupcem celého řešení
budoucnost řešení uvažujte v dlouhodobých horizontech, pokud nechcete IS měnit každé dva roky; jak se bude eGovernment vyvíjet, jaké jsou vize, zda má smysl připojovat stále nová dílčí řešení nebo jít cestou komplexního celku
specializace řešení odbornost menších, dílčích řešení, jejichž data nelze nikdy plně vytěžit vs. komplexní řešení, kdy se údaje nezadávají duplicitně, jsou dostupná napříč odbory a odděleními; řešení, která jsou určena podnikatelské sféře a veřejné správě pouze přizpůsobena vs. ta, která jsou vyvíjena přímo pro veřejnou správu
vlastnosti dodavatele posbírejte si reference, zkušenosti z implementace a provozu; podívejte se na všechna možná řešení, garanci vývoje v souvislosti s legislativou; partnerství a poskytované služby a jejich zpoplatnění

 

Implementace komplexního řešení

Pokud usoudíte, že je smysluplnější mít jedno komplexní řešení, nastává obvykle obava z jeho implementace. Zde je důležitá úzká spolupráce s projektovým manažerem společnosti VERA, který povede projekt a společně s Vámi a Vašimi zástupci dokáže v klidu provést změnou a zaškolením všechny pracovníky úřadu.

 

Ing. Karel Macků
starosta města Dačice

„Přehled o majetku a jeho financování mi poskytuje informace pro správná rozhodnutí." 

 

Ing. Bohumil Komínek
radní města Jindřichův Hradec

„Jednotné účetnictví a evidence majetku námi zřizovaných organizací nám ulehčila práci, máme o všem přehled a snadno provádíme kontrolu. Pro evidenci majetku naše školy, školky a městská knihovna využívaly různé programy. Rozhodli jsme se vše sjednotit pod jeden informační systém, aby byly jednotné výstupy a snadnější kontrola údajů."

 

Související majetkové agendy

 sledování majetku od jeho pořízení po vyřazení

 bohatě členěná evidence, karty movitého majetku, budov a staveb, operativní evidence i evidence pozemků vč. souborů movitých věcí

 aktuální informace o stavu a pohybu majetku v odpovídajícím ocenění a technickém zhodnocení dle jednotlivých organizací, účtů a dalších hledisek

 informace o vlastnických vztazích, věcných břemenech, záměrech, tržních i reálných cenách, dotacích, plánovaných revizích, opravách, technických prohlídkách

 tvorba odpisových plánů, výpočet odpisů,  to jak účetních, tak daňových, automatické účtování o odpisech pomocí nadefinovaných šablon

 úspora času při inventarizaci čárovým kódem a využití hromadných operací

 vazba na registr obyvatel a organizací, katastr nemovitostí, GIS 

 

 vedení skladů zásob a zboží městských úřadů a jejich příspěvkových organizací

 podporuje práci s čárovým kódem

 

 evidence je rozdělena na pronájem bytových a nebytových prostor

 evidence a sledování průběhu smluv 

 u nájemních bytů evidence nájemce a plátce a využívání individuálního nebo hromadného výpočtu nájemného a měsíčních záloh na služby

 vystavení předpisů, tisk splátkových a platebních kalendářů

 přehled o historii a uživatelích bytů z registru bytů vč. neuhrazených pohledávek, evidence záměrů obce i žádostí obyvatel a organizací

 nadstavbu tvoří pasporty (např. konstrukční prvky, zdravotně-technická instalace, vybavení atd.) a vyúčtování služeb za volitelná období (např. podle plochy bytu, počtu osob, komínových vyústění nebo spotřeby na měřičích)

 

 

Související vazby

Pohledávky vzniklé v evidenčních agendách vstupují vystavením předpisů do centrální správy pohledávek. O předpisech je možné automaticky účtovat v agendě Účetnictví a snadno lze provádět úhrady. Veškeré informace o provedených platbách, vratkách, souvisejících dokladech jsou zobrazeny v detailu konta plátce. Tím pracovník majetkového odboru získává přehled o aktuálním stavu zaplacených i nezaplacených pohledávek, které spravuje. Pokud pohledávka není uhrazena do data splatnosti, je možné ji snadno vymáhat. 

 

Karty majetku a zásob je možné vést pro různé organizace města a dále členit dle vnitřních potřeb úřadu. Jsou spojeny s účetnictvím organizace. Stavy v účetnictví ke konkrétnímu dni musí souhlasit na operativní evidenci v příslušných agendách. Karty majetku a zásob jsou vedeny na odpovídajících syntetických a analytických účtech, organizačních číslech a jednotkách. Při zadání pohybů nebo provedení výpočtu odpisů s definicí účtování se automaticky vytvoří předkontace, které dále zpracovává účetní v Účetnictví. Účetní má možnost předkontované doklady ještě upravit a následně je zaúčtovat. 

 

Se smlouvami na úřadu potřebuje pracovat více osob. Jednotlivé oprávněné osoby mohou mít k dispozici celou smlouvu nebo jen některé údaje. V oblasti majetku se to týká především smluv o pronájmech parcel a nebytových prostor, nájemních smluv na byty, které jsou mnohdy vedeny i v různých nekompatibilních evidencích. Elegantním řešením je centrální evidence smluv, která sdružuje všechny smlouvy dané organizace. Pracovníci majetkových odborů je tak mají k dispozici v informačním systému i v případě, kdy kolega zodpovědný za danou oblast není přítomen. Vše je samozřejmě řízeno systémem oprávnění přístupu.