Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Závazné ukazatele

Závazné ukazatele slouží odpovědným pracovníkům rozpočtových organizací jako mechanismus při kontrole plnění rozpočtu, stěžejní činnosti řízení efektivního finančního hospodaření obce či dobrovolných svazků obcí.
V informačním systému VERA Radnice je oblast důsledného vyhodnocování plnění rozpočtu zabudována do všech ekonomických agend, které úzce pracují s příjmy a výdaji rozpočtové organizace.
Nová komponenta Závazné ukazatele poskytuje hluboké analytické pohledy pro sledování a kontrolu rozpočtu. Data zachycují stav čerpání rozpočtu z účetních dat, blokovaných i rezervovaných prostředků. Vše je zobrazeno na vyšší (agregované) úrovni, a to v souladu se schválenými závaznými ukazateli obce. Díky tomu odpovědný pracovník rychleji indikuje nežádoucí trendy rozpočtového plnění. 

Mezi výhody řešení patří:

  • definování struktury závazných ukazatelů dle potřeb obce,
  • sledování rozpočtu z pohledu závazných ukazatelů  a současně i rozpisu rozpočtu,
  • sledování vývoje závazných ukazatelů v průběhu roku,
  • sledování souvisejících částí projektu jako celku (dle Organizačního čísla) aj.

Komponenta nabízí uživateli při schvalování smluv, objednávek, přijatých faktur či platebních poukazů konfigurovatelné prostředí na

  • kontrolu volných prostředků závazných ukazatelů,
  • kontrolu překročení stanovené hranice rozpočtu (%).

Uživatelé VERA Radnice se mohou dovědět více na Odborných dnech Závazné ukazatele v systému kontrol rozpočtu v Praze a Olomouci