Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Integrace do Mapy kriminality Policie ČR

Aplikace Mapa kriminality vznikla na základě projektu „Mapy budoucnosti II", který byl zřízen rozkazem policejního prezidenta č. 102/2019 v souvislosti s realizací projektu "Mapy budoucnosti II - využití prostorových dat pro vytvoření a pilotní ověření nástrojů a postupů pro analýzu a predikci kriminality za účelem jejího předcházení a potírání". Aplikace shromažďuje na jednom místě informace k výskytu deliktů kriminality a přestupkového jednání evidovaných Policií ČR a městskými policiemi jednotlivých měst. Je dostupná na internetu přes webový prohlížeč na adrese https://kriminalita.policie.cz.

Informační systém Městské policie VERA Radnice po splnění aplikačních podmínek nově umožňuje pravidelně v nastavených časových intervalech sběr vybraných dat ze zaznamenaných přestupků a automatizované odesílání do mapy kriminality. Do mapy se neodesílají ani nepropisují žádné osobní ani citlivé údaje. Systém současně kontroluje stav a změny v řízení o přestupku a změnové stavy aktualizuje v mapách. Vybrané typy přestupkového jednání a jeho stavy jsou striktně dány převodními tabulkami Policie. Tím je dosažena jednotnost a integrita odesílaných a zveřejňovaných dat.

Věříme, že tato nová funkcionalita moderního informačního systému městské policie umožní jednak zviditelnit nelehkou práci strážníků, zvýšit pocit bezpečí občanů a současně posílit možnosti analytiků a pracovníků prevence kriminality při predikci a eliminaci sociálně patologických jevů a snižování motivů a příležitostí k páchání trestných činů.