Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Zákon 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování

V pondělí 24. 8. 2020 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu.

Ačkoli na aplikaci IS Radnice VERA v konečném výsledku nově přijatý zákon nebude mít žádné větší dopady, projeví se výrazně na přípravě voleb, a proto jsme celý legislativní proces pozorně sledovali. O své postřehy a závěry bychom se s Vámi chtěli podělit.

Příprava zákona

Ještě na konci července bylo veřejně proklamováno, že lidé v karanténě nebudou moci volit a uplatní se pro ně standardní zákonem stanovená překážka volebního práva z důvodu ochrany zdraví lidu, ale následně došlo k zásadnímu obratu. Nejdříve se objevila informace o možném zavedení nových „zvláštních" způsobů hlasování, a poté v rekordním čase necelého jednoho měsíce došlo k přípravě paragrafového znění navrhovaného zákona a ve zkráceném jednání (s využitím stavu legislativní nouze) ke schválení zákona 19. 8. 2020 Poslaneckou sněmovnou PČR, 20. 8. 2020 Senátem PČR,  21. 8. 2020 k podpisu prezidentem a 24. 8. 2020 zveřejněn ve Sbírce zákonů. Zákon je účinný dnem vyhlášení, což zajistilo jeho platnost ještě před školením členů okrskových komisí. S ohledem na navýšení částky pro členy OVK je vše načasované takzvaně „za pět minut dvanáct".

Primárním důvodem takto narychlo „ušité" legislativní změny bylo umožnit občanům České republiky realizaci jejich ústavou daného volebního práva, sekundárním důvodem, který zazněl i v médiích, pak zejména v kontextu voleb do Senátu PČR snaha zajistit dostatek voličských hlasů i ve volebních obvodech, které se v době voleb stanou případným lokálním ložiskem infekce covid-19. Dalším aktuálním tématem se stalo  navýšení odměn členů okrskových komisí, kompenzující nové pracovní úkoly a rovněž zvýšené riziko výkonu této funkce v podzimních volbách související s infekcí covid-19.

Navržená částka 500 Kč navyšující dosavadní odměny pro členy komise byla odsouhlasena bez námitek a beze změn. U zvláštních způsobů hlasování byl vývoj o něco spletitější, ačkoli strany již od začátku svorně prezentovaly dobrou vůli zákon vydat a přistupovaly k řešení poměrně konstruktivně. Z původně navržených 4 variant byla hned v úvodu vícehlasně zamítnuta možnost hlasovat v zastoupení, ostatní varianty byly následně v rámci časových možností doladěny a upřesněny. Možnost korespondenčního hlasování nebyla s ohledem na nedostatek politické vůle projednávána vůbec. Při finálním projednávání v Poslanecké sněmovně PČR byly projednávány ještě den předem připojené 3 pozměňovací návrhy místopředsedy PS PČR Vojtěcha Pikala (Piráti), z nichž odsouhlasen byl pouze jediný, kdy se do předlohy zákona doplnilo výslovné ustanovení, podle něhož cesta automobilem na volební stanoviště nebude porušením uložené karantény.

Na jaké podobě zákona se Poslanecká sněmovna dohodla?

 • Zákon navyšuje plošně odměny člen okrskových volebních komisí o 500 Kč.
 • Zákon umožňuje „zvláštní způsoby hlasování" pouze pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu, které se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020 a 9. a 10. října 2020, (dále jen „volby") a v místním nebo krajském referendu konaném v souběhu s volbami; není tedy aplikovatelný na podzimní volby, které nás čekají v roce 2021.
 • POZOR! Zákon omezuje využití „zvláštních způsobů hlasování" pouze na osoby omezené na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19. Nelze je tedy využít občany s karanténou z důvodu jiné nemoci.
 • POZOR! Zvláštní způsoby hlasování zohledňují příslušnost voličů dle trvalého pobytu v rámci daného okresu, nelze tedy volit mimo okres trvalého pobytu voliče.
 • Zákon připouští tyto 3 zvláštní způsoby hlasování:
 1. Volební stanoviště, která budou složit jako tzv. drive-in stanoviště dostupná pro osoby v motorových vozidlech.
 2. Hlasování při pobytovém zařízení umístěném do karantény
 3. Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

POZNÁMKA VERA: První a třetí způsob je určen pro jednotlivé občany v karanténě z důvodu covid-19, druhý způsob je určen zařízení v karanténě z důvodu covid-19. Třetí možnost má být alternativou pro ty, kteří nemohou ze závažných důvodů využít variantu 1, ale volič nemusí tyto důvody nijak prokazovat, takže je reálná obava z preference této varianty jakožto varianty pro voliče výrazně pohodlnější.

 • Hlasování na volebních stanovištích a při pobytovém zařízení proběhnou v předstihu před oficiálně vyhlášenými termíny voleb. Prezident doplní vyhlášení voleb o tyto termíny.
  • Volební stanoviště: ve středu před volbami v čase od 07:00 do 15:00 (v případě fronty déle)
  • Pobytová zařízení: od čtvrtka volebního týdne od 07:00 do pátku volebního týdne do 20:00
  • Zvláštní hlasování od 7 do 22 hodin prvního dne voleb a od 7 do 14 hodin druhého dne voleb. Krajský úřad může dobu pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky ve druhém dni voleb prodloužit, a to nejdéle o 3 hodiny.
 • Zvláštní hlasování zaštítí kraje, které zřídí pro území každého okresu v kraji 1 volební stanoviště a zajistí komise pro hlasování a sčítací komise.
 • Jednotlivé zvláštní způsoby zvláštního hlasování na sebe navazují v čase a proto je zajišťují stejné osoby. Jedná se o tzv. komise pro hlasování tvořené 4 členy, kdy 1 je zapisovatel jmenovaný ředitelem krajského úřadu a 3 jsou členové bezprostředně zajišťující jednání komise s oprávněnými voliči určení Armádou České republiky z řad vojáků v činné službě.
 • Kraj současně zajistí přípravu seznamů voličů pro tyto komise pro hlasování a následné předání informací o osobách, které hlasovaly, obecním úřadům příslušným dle trvalého pobytu voliče.
 • Pro přípravu seznamů osob v karanténě a izolaci zákon stanoví jasné zdroje dat:
  • Ministerstvo zdravotnictví a Česká správa sociálního zabezpečení budou průběžně předávat kraji seznamy osob v karanténě z důvodu covid-19
  • Krajská hygienická stanice a následně na žádost kraje i pobytové zařízení dodají podklady pro hlasování při pobytovém zařízení
  • Komise pro hlasování má navíc možnost dopsat voliče do seznamu na základě předloženého potvrzení od lékaře o karanténě z důvodu covid-19
  • Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky probíhá na žádost „oprávněného" voliče; žádost se podává telefonicky na telefonním čísle zveřejněném krajským úřadem na jeho internetových stránkách
  • Komise pro hlasování je oprávněna nahlížet do ISZR, v oprávněných případech do AISEO za účelem ověření údajů voličů

POZNÁMKA VERA: Zde je opomenuta komunikace s obecním úřadem příslušným dle trvalého pobytu voliče při sestavování seznamů. Není zmíněno případné ověření ne/existence omezení volebního práva či jeho vedení ve zvláštním seznamu zastupitelského úřadu, což jsou údaje z ISZR nebo AISEO nezjistitelné a Ministerstvu zdravotnictví, České správě sociálního zabezpečení, Krajské hygienické stanici, pobytovému zařízení nebo Krajskému úřadu nedostupné. Komise pro hlasování nedostane ani informaci o voličích s již vydanými voličskými průkazy, tito jsou však zákonem povinováni VP předat hlasovací komisi před samotným hlasováním.

 • Při hlasování dochází k ověření totožnosti voliče na základě předloženého občanského průkazu. Pozměňovací návrh umožnit prokázání totožnosti i pomocí CD a pro případné jiné souběžně konané volby pracující s dodatkem pro cizince umožnit prokázání průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu při hlasování v PSP ČR neprošel.
 • Není-li oprávněný volič na seznamu osob, které jsou v karanténě či izolaci dle § 4, ale prokáže se potvrzením od lékaře o karanténě covid-19, a občanským průkazem, bude mu umožněno volit zvláštním způsobem.
 • Hlasy ze všech mimořádných způsobů se budou sčítat dohromady a nebudou tedy zohledněny vůči jednotlivým obcím dle trvalého pobytu voliče. V každém kraji k tomu bude zřízena tzv. sčítací komise.
 • Financování zvláštních způsobů hlasování leží též na krajích.

Co to bude znamenat pro obce a města?

Dopady nově přijatého zákona o zvláštních způsobech hlasování na obce připravující seznamy voličů budou ve srovnání s kraji výrazně menší, ale je třeba s nimi počítat v rozsahu popsaném v paragrafu 21 zmiňovaného zákona.

a)     Převzetí údajů o zvláštním hlasování

 • Krajský úřad nejpozději ve čtvrtek 1.října ve 12 hodin předá údaje ze seznamu oprávněných voličů, kteří hlasovali u volebního stanoviště, obecním úřadům příslušným podle místa trvalého pobytu oprávněného voliče.
 • Krajský úřad nejpozději v pátek 2. října v 10 hodin předá údaje ze seznamů oprávněných voličů, kteří požádali o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky, obecním úřadům příslušným podle místa trvalého pobytu oprávněného voliče.
 • Krajský úřad nejpozději v pátek 2. října ve 22 hodin předá údaje ze seznamů oprávněných voličů, kteří hlasovali při pobytovém zařízení, obecním úřadům příslušným podle místa trvalého pobytu oprávněného voliče.
 • Forma předání z kraje na obce není zákonem specifikována, ale lze předpokládat, že předání proběhne v elektronické formě stejně jako v případě předávání dat kraji. Seznam by měl být v tomto rozsahu dat: údaje o jménu, příjmení, datu narození a adrese místa trvalého pobytu osoby.

b)     Zanesení údajů o zvláštním hlasování do výpisu ze stálého seznamu voličů, případně do zvláštního seznamu voličů

 • Obecní úřad neprodleně přenese údaje o hlasování u volebního stanoviště (drive-in) do výpisů ze stálého seznamu voličů, který vytiskne standardním způsobem ve středu v 16:00.

c)     Předání údajů o zvláštním hlasování okrskovým volebním komisím, které údaje zanesou do výpisu ze stálého seznamu voličů, případně do zvláštního seznamu voličů

 • Údaje předané krajským úřadem až v den voleb (žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky a voliči, kteří již hlasovali při pobytovém zařízení) poskytne obecní úřad neprodleně příslušné okrskové volební komisi, která je přenese do výpisu ze stálého seznamu voličů. Přenesení údajů se provede doplněním poznámky.

Závěr VERA: Ze zákona vyplývá nezbytnost držet na obecním úřadě pohotovost minimálně den přede dnem konání voleb a ve dnech voleb a pružně údaje získané z kraje předávat příslušným okrskovým volebním komisím. Den před volbami je dále nezbytné provést zápis poznámek (vyřazení) pro všechny krajem nahlášené voliče. V případě komunikace kraj – obecní úřad prostřednictvím datových schránek bude nutné zajistit přístup do schránky úřadu pracovníkům zodpovědným za přípravu voleb v pátek po 22:00 a v sobotu dopoledne a následně zajistit předání těchto údajů nejspíše již v listinné podobě okrskovým volebním komisím.

Dopady na činnost volebních komisí

 • Na základě informací obecního úřadu přenášejí údaje o zvláštních způsobech hlasování do výpisů ze SSV: v 10 hodin a v 22 hodin prvního dne voleb, a to formou poznámky.

POZNÁMKA VERA: Překážka omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu se nevztahuje na oprávněného voliče, který při volbách podle tohoto zákona využije zvláštního způsobu hlasování. V této souvislosti je zákonem požadováno, aby k voliči byla do výpisu „zanesena poznámka" o zvláštním hlasování, v principu se však jedná o vyřazení voliče ze SSV obdobně jako je tomu při vydání voličského průkazu umožňujícího volit jinde. Zákon tento výklad potvrzuje formulací požadavku neumožnit osobě s touto poznámkou volit standardním způsobem.

PSP ČR neodsouhlasila pozměňovací návrh, aby s ohledem na skutečnost, že způsob nahlášení není průkazný, jedná se o telefonický hovor, komise předávala informace i po samotné realizaci volby do zvláštní přenosné volební schránky a zabráněno ve volbě standardním způsobem bylo pouze těm, kteří již hlasovali. Samotné přihlášení voliče tedy již vede k jeho vyřazení.

Dopady na podporu voleb moduly IS VERA Radnice

a)     Volební agenda

 • Zákon nestanoví přesněji text poznámky pro zanesení informace o volbě ve zvláštních okrscích, navíc k zanesení dochází až po vytištění Výpisu SSV. Na konzultačních dnech začátkem září se proto s Vámi dohodneme, zda máme a v jakém znění doplnit do vysvětlivek uváděných na konec výpisů ze Seznamu voličů i nově zavedené důvody „vyřazení" z důvodu realizace zvláštního způsobu hlasování.

b)     Organizace voleb

 • Zákon stanoví navýšení odměn členů OVK o 500 Kč, což provedete ve stávající verzi agendy uživatelsky v číselníku odměn.

Všem přejeme hladký průběh voleb