Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Začínáme čerpat dotace z programů 2014 – 2020

Operační programy 2014 – 2020 jsou schválené Evropskou komisí, první výzvy k předkládání projektů spatřily světlo světa. Co nás čeká a s čím můžeme pomoci?

Integrovaný regionální operační program

Zřejmě nejočekávanějším programem pro obce je Integrovaný regionální operační program. Celá prioritní osa 3 je zaměřená na podporu veřejné správy a zefektivnění jejích činností. Hitem sezóny jsou zaklínadla „úplné elektronické podání" a „kyberbezpečnost". Přestože po loňském boomu tématu úplného elektronického podání byly letošní příspěvky na ISSS dotýkající se této oblasti spíše rozpačité, podle harmonogramu IROP nás letos v září čeká vyhlášení výzvy právě na toto téma.  Plánovaná výzva by měla být průběžná, což znamená průběžné hodnocení žádostí o dotaci a přidělovaní dotačních prostředků, tedy „kdo dřív přijde, ten dřív mele". Příjem žádostí by měl být ukončen v červnu 2017. Na dotace je alokováno 400 milionů Kč, což představuje 85 % celkových nákladů projektů. Když uvážíme, že příjemci dotace mohou být organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, státní podniky, nabízí se otázka, kolik žadatelů bude moci být uspokojeno. To kyberbezpečnost je větší „pašák" – na výzvu, která by měla probíhat od října 2015 do května 2017 pro navlas stejné příjemce, je alokováno hned třikrát více prostředků. Ve výzvách dalších let se očekává také podpora zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů, elektronizace vnitřních procesů, vytvoření či úprava agendových informačních systémů s možností podpory procesního postupu, zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost provozních informačních systémů.

Operační program Zaměstnanost

Zajímavým programem pro fungování veřejné správy je bezpochyby operační program Zaměstnanost (OPZ). I v tomto programu má veřejná správa vlastní prioritní osu s názvem Efektivní veřejná správa. OPZ navíc výslovně deklaruje, že investiční priorita Posilování aplikací v oblasti ICT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví a specifický cíl Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů ICT IROP navazují na aktivity uvedené prioritní osy. Jinak řečeno – pořízení zázemí pro efektivní výkon veřejné správy z prostředků IROP by měla předcházet strategická, projektová i procesní příprava, která může být financovaná z prostředků OPZ. Bezpochyby zajímavá myšlenka. Námitky, že součinnost obou programů vylučuje fakt, že řídícím orgánem OPZ je MPSV, zatímco IROP spravuje MMR, jsou neopodstatněné, pokud si uvědomíme, že obě ministerstva řídící operační programy si ponechala funkce administrativní, zatímco věcnou část realizace výzev přenechala MV.

Jaké výzvy můžeme ještě letos očekávat v OPZ?

Podle harmonogramu měla být již 1. srpna vyhlášena Výzva pro strategické projekty (realizace Strategického rámce pro rozvoj veřejné správy v období 2014+ a v souladu s implementačními plány) s finanční alokací 1,5 miliardy Kč. Tato výzva měla být průběžná s ukončením příjmu žádostí 1. prosince 2019. V jejím rámci by měly být realizovány např. tyto aktivity:

  • výběr agend k vypracování procesního popisu / modelu, tvorba modelu, zhodnocení přínosů a nákladů metody,
  • standardizace vybraných agend,
  • zpracování analýz stavu řízení kvality ve VS,
  • metodická podpora metod kvality na úrovni územních samosprávných celků,
  • strategické řízení a plánování ve veřejné správě,
  • realizace vzdělávacích aktivit v oblasti finančního řízení pro představitele územních samospráv,
  • realizace vzdělávacích aktivit v oblasti rozvoje eGovernmentu a kyberbezpečnosti,
  • prosazování principu Open Data.

Aktivity v prvních odrážkách vyvolávají představu, že nepřísluší městům, ale pouze centrálním orgánům. Ovšem jejich realizace předpokládá úzkou spolupráci s vybranými městy, zejména s ORP.

Pro města bude zajímavá kolová Výzva pro ÚSC (obce, kraje, sdružení, asociace a svazy) s alokací 285 mil. Kč, která by měla být otevřená od 1. října do 1. března příštího roku. Budou přijímány projekty zaměřené na vzdělávací aktivity, na zvýšení kvality a řízení lidských zdrojů v úřadech územních samosprávných celků, na optimalizaci chodu úřadů a tzv. good Governance, na procesní a personální audity v úřadech územních samosprávných celků, na projektové řízení a strategické plánování v úřadech územních samosprávných celků. Což v důsledku znamená možnost důkladné přípravy úřadu na následné investice v aktivitách IROP.

S čím Vám můžeme pomoci?

VERA, spol. s r.o. nenabízí pouze poskytnutí licencí, implementaci a podporu provozu IS úřadu. Chceme přispět k celkové optimalizaci chodu úřadu, proto spolupracujeme s odborníky znalými projektového řízení a strategického plánování. Můžeme Vám doporučit dodavatele, kteří Vám zajistí kvalitní přípravu žádosti o dotaci v obou dotačních programech a poskytnou pomocnou ruku při realizaci projektů. Těšíme se na spolupráci a další rozvoj úřadů ve prospěch občanů.