Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Stavební úřad IS VERA Radnice ve světle novely stavebního zákona

Od 1. 1. 2018 vstoupil v účinnost změnový zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jeho cílem byla úprava některých postupů vedených podle stavebního zákona v oblasti územního plánování, umisťování a povolování staveb a zařízení, až po nastavení nových způsobů kolaudace staveb.

Zavedení změn se netýkalo pouze stavebního zákona samotného, ale i dalších 44 navazujících právních předpisů, proto je rozsah této novely a dopad na činnost úřadů územního plánování, obecných stavebních úřadů a speciálních stavebních úřadů velmi zásadní.

Společnost VERA v poměrně krátkém časovém úseku zapracovala změny stavebního zákona v rámci informačního systému VERA Radnice do příslušných agend. Úpravy byly provedeny se zaměřením na zlepšení přehlednosti práce s programem a zajištění všech úkonů správních orgánů činných podle nové legislativy stavebního zákona.

Ze změn, které se dotkly všech agend modulu Stavební úřad, lze uvést především úpravu „stromu" výběru typů řízení, kde byly upraveny popisy skupin a typy řízení v souladu s použitými popisy v zákoně č. 225/2017 Sb., a dále byly do popisů skupin typů řízení doplněny odkazy na příslušné paragrafy stavebního zákona. K novým typům řízení, kterými jsou společná řízení, společná řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a kolaudační řízení, byly vytvořeny a doplněny nové základní vzory. Stávající vzory revidoval a nové připravil metodik IS VERA Radnice Ing. Martin Kiesewetter. Ten využil nejen své znalosti z šestiletého působení v roli vedoucího na pověřeném stavebním úřadu, ale také praktické zkušenosti vyplývající z práce stavbyvedoucího. Upravené vzory ověřili vybraní zákazníci a všechny dopadly na jedničku.

Další novinkou je, že v uživatelském nastavení byla pro položky typu datum (dnešní datum, datum odeslání a datum vydání rozhodnutí) zřízena možnost konfiguračně si zvolit pro výstup vygenerovaného dokumentu zobrazení formátu měsíce ve formě textu nebo číslice (1. ledna 2018 nebo 01.01.2018).

Věříme, že výše popsané změny budou přínosem pro činnost všech úřadů, které používají modul Stavební úřad IS VERA Radnice. V roce 2018 budeme dále pokračovat ve  zlepšování funkcí a uživatelského prostředí tak, abychom v maximální míře zjednodušili nelehkou a zodpovědnou práci referentům a jejich vedoucím.