Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Sbohem papíre…? aneb eIDAS v Česku

Takto by možná začal svůj článek Ernest Hemingway, pokud by měl psát o Nařízení eIDAS (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. 7. 2014 o  elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES). Tato norma se již stala běžným tématem všech konferencí, článků a diskusí posledních měsíců. Zkusme tedy sumarizovat dosud známé informace o předpisu, jehož ambicí je mimo jiné vytvoření podmínek pro elektronizaci rozhodovacích procesů napříč EU.

První změny už nastávají

Nařízení eIDAS vstoupí v platnost 1. 7. 2016. S ohledem na rozsah změn bylo sjednáno dvouleté přechodné období, v jehož rámci bude postupně docházet ke zpřesňování pracovních postupů, metodik, právních norem a implementacím nových technologií. Již nyní probíhají v legislativním procesu úpravy dotčených právních norem (je jich více než 120), nicméně u většiny se jedná jen o terminologické změny (např. Zaručený vs. Kvalifikovaný elektronický podpis). I tak to znamená nutnost úpravy procesních postupů ať zvykových, tak definovaných interními akty řízení.

Nejvíce změn nás tedy čeká při práci s digitálními („elektronickými") dokumenty. Od předmětného data se stává digitální dokument splňující požadavky eIDAS plnohodnotným ekvivalentem tradičního papírového dokumentu s vlastnoručním podpisem. Nikdo již nebude moci odmítnout přijetí a následné zpracování takovéhoto dokumentu. Významnou změnou je, že soukromý klíč kvalifikovaného podpisu musí být umístěn na certifikovaném zařízení (USB tokenu, čipové kartě), které nesmí opustit. Během přechodného období proto bude nutné upravit všechny systémy, ve kterých se dokumentové úkony realizují, a pořídit odpovídající technické prostředky. Vše potřebné zatím nabízí jen společnost I.CA. Lze však předpokládat, že se k ní připojí i další certifikační autority působící na našem trhu.

Dalším krokem implementace eIDAS do praxe je posílení důvěry v elektronickou komunikaci zejména požadavkem na důvěryhodnost dokumentu založenou především na vlastnostech / atributech. Jde například o elektronickou pečeť, která zaručuje identitu právnické osoby (stávající „serverový" certifikát), kvalifikovaný elektronický podpis fyzické osoby či kvalifikované časové razítko, které garantuje integritu dokumentu v daném čase.

Identita za dva roky

Nezbytným milníkem v rozvoji eGovernmentu bude datum 18. 9. 2018, od kterého budou muset poskytovatelé služeb státu rozpoznávat a uznávat elektronickou identitu občanů EU, které budou spravovány „národními" identitními systémy a prostředky v souladu s nařízením eIDAS. V případě ČR půjde například o elektronický občanský průkaz. Jeho součástí bude čip s certifikáty, vystavenými státní certifikační autoritou. Cílem je, aby úkony učiněné vzdáleně elektronickou formou měly stejné právní dopady jako úkony učiněné osobně na pracovišti úřadu.

eIDAS a VERA

Společnost VERA se aktivně zapojuje do aktivit spojených s elektronizací státní správy, činnosti profesních sdružení a pracovních skupin. V rámci dodávaných řešení (VERA Radnice a VERA Dimenze) dopady tohoto nařízení průběžně zapracováváme a průběžně distribuujeme k našim zákazníkům. Již dnes připravujeme workshopy a školení na téma „dopady eIDAS do praxe". Naši metodici sledují vývoj legislativy, zejména přípravu nového zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, který nahradí zákon o elektronickém podpisu. Včas Vám tak nabídneme nejen technologie, ale i znalosti potřebné k realizaci „digitální administrativy".

O obsahu, termínech a místech školení Vás budeme včas informovat.