Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Kontrolní hlášení

A je to tady. Máme další formulář, další povinnost. Počínaje 1. 1. 2016 vstupuje v platnost nové daňové tvrzení, kontrolní hlášení. Toto hlášení nenahrazuje vlastní Přiznání k dani z přidané hodnoty ani souhrnné hlášení, nahrazuje pouze samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

V Kontrolním hlášení budeme poskytovat České daňové správě vybrané údaje z daňových dokladů, vystavených i přijatých. Podle sdělení MF je Kontrolní hlášení zaváděno jako efektivní prostředek k odhalení daňových úniků a podvodů, a tak všichni očekáváme, že opravdu tento předpoklad splní. Nicméně nová povinnost je zde.

Právní rámec byl přijat dne 22. 12. 2014 zákonem č. 360/2014 Sb., a všichni jsme tak doufali, že bude dostatek času připravit kompletní metodiku pro „daňové poplatníky", aby všichni věděli, co přesně a jakým způsobem se od nich očekává. Ale bohužel, skutečnost je jiná. Pokyny k vyplnění Kontrolního hlášení jsou vydány jako „předběžné". Zda bude možné na „rychlou výzvu" odpovídat .xml souborem vygenerovaným z ekonomického software, rovněž není jasné.

Ale pojďme dál

Kontrolní hlášení podávají osoby registrované k DPH v tuzemsku jako plátci daně.

Povinnost podat kontrolní hlášení se váže ke vzniku jedné z níže uvedených skutečností v tzv. sledovaném období (viz Kdy a jak často se podává kontrolní hlášení):

  • uskutečnění zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijetí úplaty přede dnem uskutečnění tohoto plnění (tj. vyplňuje řádky 1, 2 nebo 25 daňového přiznání k DPH);
  • přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytnuty úplaty přede dnem uskutečnění tohoto plnění (tj. vyplňuje řádky 40, 41 nebo 10 a 11 daňového přiznání k DPH) nebo přijetí plnění, u nichž příjemci (plátci) vzniká povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 1 písm. b) a c), a to z řádků 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 daňového přiznání k DPH);
  • ve zvláštním režimu pro investiční zlato – to nebudeme rozebírat, většiny z nás se netýká.

A zpracování kontrolního hlášení nám, jak se dalo očekávat, zkomplikuje i běžnou praxi:

  • Odevzdáváme výhradně elektronicky – mnozí už nedocházejí na finanční úřad, ale je třeba pamatovat na to, že i dodatečné potvrzení odevzdání hlášení je nutné správci daně doručit před termínem podání.
    • Pro čtvrtletního plátce DPH je povinností zpracovat a odeslat nové daňové tvrzení měsíčně, poprvé do 25. 2. 2016 za období 1/2016.
    • Čtvrtletní plátce bude muset s větší pečlivostí zpracovávat daňové doklady, aby minimalizoval zasílání opravných a následných hlášení.
  • Zdá se, že v této situaci je nejlepším řešením stát se měsíčním plátcem. Tím bude zajištěna jednodušší kontrola zaslaného Kontrolního hlášení na Přiznání k dani z přidané hodnoty.
  • Evidenční číslo daňového dokladu jako jednoznačný identifikátor dokladu a vazba informací mezi dodavatelem a odběratelem – toto číslo musí být unikátní v rámci daňové evidence jednoho daňového subjektu. Může obsahovat alfanumerické znaky a znaky speciální (pomlčky, lomítka…) a je mu stanovena maximální délka 60 znaků. Naši sousedé na Slovensku mají znaků 32. Pokud tedy narazíme na veselého dodavatele, pak si můžeme být jisti, že při opisování evidenčního čísla daňového dokladu nás prověří ve znalostech psaní na počítači velmi důkladně. Co takhle evidenční číslo daňového dokladu:

Faktura/@-2015_123\$/0000000001(ABC)00000000000/xxx  0000001.  Strašné, že?

Sankce

V neposlední řadě je nutné zmínit sankce. Ty opravdu nejsou zanedbatelné. Jako vždy jsou stanovené především vůči poplatníkovi. Snad praxe ukáže, že bude mít své povinnosti i správce daně, např. při „rychlé výzvě", kdy alespoň uvede údaje, které na základě jeho kontroly nejsou v pořádku. I když zkušenosti z předchozích let hovoří ve prospěch finančních úřadů – při změně zákona o DPH plátce daně musel všechny situace, nejasně vyložené v zákoně i metodice, zachytit hned, zatímco finanční úřad se dostavil na kontrolu o několik let později, až se nejasnosti vysvětlily.

Už jsme si posteskli nad novou povinností, nicméně musíme nalézt řešení, jak zajistit a zaevidovat všechny příslušné informace tak, aby bylo možné sestavit a odeslat Kontrolní hlášení bez zásadně zvýšené pracnosti.

Řešení

Společnost VERA pro své zákazníky samozřejmě připravuje všechny kroky tak, aby příslušní pracovníci úřadu mohli snadno, správně a včas odevzdat prvního Kontrolního hlášení, byť testovací prostředí pro ověření elektronického přenosu dat bylo zprovozněno teprve tento týden.

Nová agenda Hlášení DPH zajišťuje kompletní zpracování hlášení v elektronické formě a tiskové podobě. Je nadstavbou agendy Účetnictví s cílem zvýšit komfort a eliminovat riziko chyb oproti ručnímu přepisování údajů. Ekonomické agendy, které přijímají nebo vystavují daňové doklady, byly upraveny pro uvedení evidenčního čísla dokladu - na straně výdajů bylo pole rozšířeno, na straně příjmů je generováno unikátní číslo. Evidence dokladů je doplněna o další identifikátory, např. uvedení krácení odpočtu DPH poměrem. Podle výše zdanitelných plnění je kontrolována správnost a úplnost všech informací, které jsou k dnešnímu dni zveřejněny jako povinné pro identifikaci zdanitelného plnění. Vybrané informace pro zpracování kontrolního hlášení jsou systémem generovány jako „primární" s tím, že je uživatel může změnit. Stejným způsobem byla upravena evidence všech údajů pro kontrolní hlášení i v případě, že budou zdanitelná plnění pro zpracování kontrolního hlášení pořizována ručně přímo v agendě Účetnictví nebo prostřednictvím exportů účetních dat ze SW třetích stran.

Pro své uživatele společnost VERA uspořádala konzultační dny, na kterých byli všichni seznámeni se změnami v legislativě, jejich realizací v informačním systému a příslušnými kroky, které je třeba provést v jednotlivých ekonomických agendách tak, aby vše proběhlo bez komplikací.

Uživatelům IS VERA Radnice je metodicky doporučován elektronický přenos dat pro Kontrolní hlášení, a to prostřednictvím zabudovaného Rozhraní EPO

Pevně věříme, že odeslání prvního daňového tvrzení za zdaňovací období leden 2016 všichni zvládneme a že do našich datových schránek nebudou docházet „rychlé výzvy" od správce daně.