Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Investice pod kontrolou

Probíhají i u vás ve městě investiční akce, kterými město pořizuje nebo zásadně rekonstruuje svůj majetek? Často je to více rozsáhlých a dlouhodobých akcí současně. 

Prvním krokem bývá vyřešit financování a realizaci investičních akcí. Neméně náročná je následná administrativa, kdy je nutné řádně zdokladovat veškeré objednávky, smlouvy a zaúčtovat všechny faktury dle požadavků zákona o účetnictví a navazujících předpisů. S nárůstem povinných informací týkajících se majetku se tato evidenční oblast stala velmi složitou.

Zajistit bezchybné vedení tak rozsáhlé agendy klade velké nároky na pracovníky účtáren a evidence majetku. Karty investic se často vedou odděleně v Excelu bez možnosti propojení na stávající účetní a majetkový software. Nelze tedy využít hlavních výhod informačního systému jakými jsou sdílení dat více pracovníky, režim práce dle nastaveného oprávnění apod. Mnohdy proto bohužel dochází k nesouladu mezi evidencí přijatých faktur a evidencí majetku. 

Jak mít investice pod kontrolou?

Na základě opakujících se požadavků našich zákazníků jsme pro Vás připravili novou agendu Investice. Jedná se o systémovou evidenci nedokončených investic dlouhodobého majetku. Program má účetně - evidenční charakter a poskytuje detailní centrální přehled o projektech veřejného zájmu (veřejné zakázky). Umožňuje připojení elektronických příloh, smluv, objednávek a dalších dokumentů. Slouží jako prostředník mezi evidencí účetních dokladů zachycujících zaúčtování investičních faktur a evidencí majetku. Díky agendě Investice je zajištěna shoda účetních záznamů a záznamů na účtu nedokončeného majetku. Zároveň odpadá pracné ruční přepisování, které může být zdrojem chyb a nepřesností. Centrální elektronická evidence zajistí přehlednost a informovanost o projektech vedení i všem zainteresovaným pracovníkům. Procesy jsou transparentní a investice jsou pod kontrolou. A samozřejmě máte splněny všechny povinnosti dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Agendu využijí všichni zákazníci. Výhody integrace navíc ocení ti, kteří provozují Účetnictví, Majetek a Výdaje v IS VERA Radnice (není však nutnou podmínkou). Investice jsou vhodné jak pro obce, dobrovolné svazky obcí, případně i pro větší příspěvkové organizace. Chcete-li získat kompletní přehled o Vašich investicích, obraťte se na obchodního zástupce VERA.