Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Dotace z IROP pro obce a města

Na začátku poslední dubnové dekády vyhlásilo MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu výzvu číslo 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. Tato výzva má umožnit krajům, obcím a jejich organizacím rozvíjet a modernizovat informační a komunikační infrastrukturu, budovat regionální datová centra a v neposlední řadě modernizovat stávající podpůrné informační systémy prakticky ve všech myslitelných oblastech. Modernizace stávajících informačních systémů má ovšem háček – musí obsahovat minimálně tři nové funkcionality z osmi uvedených ve specifických pravidlech výzvy. Tyto funkcionality přitom stávající systém nesmí obsahovat. 

Vyhlášená výzva je průběžná, žádosti o dotaci mohou být podávány až do 27. 12. 2017. Přestože celkový objem finančních prostředků z ESIF (a tedy 85 % celkových způsobilých výdajů projektů) představuje téměř 880 milionů Kč, při maximálních možných hodnotách projektů obcí ve výši 30 milionů Kč a krajů ve výši 100 milionů Kč lze předpokládat, že finanční alokace výzvy bude poměrně brzy vyčerpána. Zvlášť jestliže je možné projekty financovat zpětně, pokud byly zahájeny po 1. 1. 2014 a nebyly ukončeny před podáním žádosti o dotaci. Pro úplnost uvádíme, že minimální výše způsobilých výdajů projektu činí jeden milion Kč, povinné spolufinancování obcí a krajů 10 % celkových způsobilých výdajů, o zbylých 5 % národního spolufinancování se postará státní rozpočet.

Projekty krajů musí být krajů ukončeny do 31. 12. 2019, projekty obcí do 31. 12. 2018. Na realizaci je tedy relativně dost času, i když od podání žádosti k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace pravděpodobně uplyne zhruba šest měsíců. A to i přesto, že projekty nebudou hodnoceny věcně, což dříve představovalo v procesu hodnocení minimálně měsíc. Tentokrát budou projekty doporučeny k financování, pokud splní formální náležitosti a kritéria přijatelnosti. 

Absence věcného hodnocení není jedinou novinkou. Další je například nutnost provedení průzkumu trhu (a jeho doložení) pro přípravu rozpočtu projektu. Struktura studie proveditelnosti se rozšířila o analýzu prostředí a projekty, které se váží na centrální systémy veřejné správy nebo jejich celkové způsobilé výdaje přesahuj 15 milionů Kč, vyžadují souhlasné stanovisko Odboru hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra. Ovšem k vydání stanoviska je zapotřebí vyplnit víc než podrobný a obsáhlý dotazník…

Přestože ve výzvě je celá řada nejasností, věříme, že přispěje ke zdokonalení informačních systémů obcí. V tuto chvíli připravujeme dotazy k některým problémům. Zájemcům o získání dotace doporučujeme účast na semináři pro žadatele (registrace zde) a v každém případě důkladnou konzultaci projektu na odpovídajícím pracovišti CRR.

Stručný strukturovaný přehled informací obsažených  ve výzvě naleznete zde.