Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Datové schránky v roce 2023

Informační systém datových schránek čeká pro rok 2023 několik novinek. Změny lze shrnout do dvou kategorií, a to rozšíření počtu vlastníků datových schránek (automatické zřizování) a úprava technických parametrů, s přímým dopadem na systémy úřadů. Naši specialisté připravované novinky sledují a přinášejí Vám podrobnosti z prezentací Ministerstva vnitra se zaměřením na praktickou činnost úřadu. 

Z aktuálně schválené (neschválené) legislativy vyplynuly oproti původní prezentaci MV ČR změny v oblasti automatického zřizování datových schránek a velkoobjemových zpráv. Pro přehlednost přinášíme původní verzi i aktualizaci ze 4.11.2022 (podbarvení).

Rozšíření okruhu vlastníků datových schránek (DS)

V této kategorii novinek ISDS pro příští rok se bude jednat o kvantitativní nárůst subjektů, jimž bude automaticky zřizována DS. V rámci IS úřadu to bude tedy znamenat důsledné ověřování existence DS subjektu, s nímž je komunikováno, a to z důvodu přednostního vypravení do DS subjektu v rámci jednotlivých řízení.

Automatické zřízení DS fyzické osoby

Počínaje 1.1.2023 bude automaticky zřízena datová schránka FO každému občanovi, který se pomocí Identity občana (mobilní klíč eGovernmentu, eObčanka, NIA ID, Bankovní identita ad.) poprvé přihlásí k některé ze služeb Portálu občana, jiného OVM nebo se přihlásí do DIS+ (Daňové informační schránky PLUS).

V uvedených případech se uživateli zobrazí webový průvodce pro zadání a ověření e-mailové adresy, na kterou posléze obdrží informaci o zřízení DS fyzické osoby. Toto automatické zřízení DS fyzické osoby nebude možné odmítnout ani přeskočit.

Pro přístup do automaticky založené DS fyzické osoby občan využije svůj prostředek Identity občana, přístupové údaje nebudou u takto zřízené datové schránky žádným způsobem odesílány. U automaticky zřízené DS FO bude mít ale občan právo zažádat o její znepřístupnění.

Aktualizace ze 4.11.2022: Vláda schválila návrh MV ČR, týkající se změny části zákona o elektronických úkonech, a to v části týkající se automatického zřizování DS pro fyzické osoby při prvním přihlášení ke službám eGovernmentu. Datová schránka nebude tedy v těchto případech fyzickým osobám zřizována automaticky a povinně, nadále bude zachován princip dobrovolnosti. V praxi to tedy může znamenat to, že občanovi bude nabídnuta možnost zřídit DS, pokud ji dosud nevyužívá, ale tento krok bude možné odmítnout a pokračovat ve využívání služeb státu i bez zřízené datové schránky.

Automatické zřízení DS právnické osoby

Počínaje 1.1.2023 budou rovněž automaticky zřizovány DS všem právnickým osobám, zapsaným v Registru osob (ROS), a to následujícím typům subjektů:

  • obecně prospěšné společnosti a církve, náboženské společnosti
  • honební společenstva
  • sbory dobrovolných hasičů
  • družstva
  • spolky a zahraniční spolky
  • zájmová sdružení a nadace
  • příspěvkové organizace
  • zájmová sdružení
  • dobrovolné svazky obcí a pobočné spolky
  • svěřenské fondy

Výše uvedeným subjektům budou postupně rozesílány dopisy s přístupovými údaji a informačními materiály.

Automatické zřízení DS se bude týkat i OSVČ, tedy všech podnikajících fyzických osob, včetně těch, které mají pozastavenu činnost.

Technické novinky

Nejzásadnější změnou v této kategorii novinek pro příští rok je automatické navýšení limitu celkové velikosti datové zprávy, a to až na 1GB. Tomu je nutné přizpůsobit i všechny systémy, které zajišťují příjem a odesílání datových zpráv, a to tak, aby uměly bez jakéhokoliv zásahu uživatele rozlišit, zda se jedná o „běžnou" datovou zprávu (s velikostí do 20MB) nebo o tzv. velkoobjemovou datovou zprávu (nad 20MB do celkového maximálního objemu 1GB).

Velkoobjemové datové zprávy (VoDZ)

Od 1.1.2023 bude možné prostřednictvím DS odeslat zprávu s celkovou maximální velikostí 1GB. Webový portál ISDS bude na tento vyšší limit rozšířen automaticky, avšak aplikace dodavatelů budou muset být upraveny pro využití nových webových služeb umožňujících příjem a odesílání VoDZ. Změna se tedy dotkne ESS VERA, a to nutností implementace WS aktualizovaného rozhraní ISDS a nutností úpravy vnitřních aplikačních procesů příjmu a odesílání DZ.

Aktualizace ze 4.11.2022: Avizované spuštění možnosti odesílat a přijímat datové zprávy s celkovou velikostí až do 1GB (tzv. velkoobjemové datové zprávy, VoDZ) bude z důvodu dosud neschválené novely vyhlášky 194/2009 Sb. odloženo na 1.7.2023.

Rozšíření přípustných datových formátů příloh DZ a VoDZ

Na základě předpokládané novelizace vyhlášky č. 194/2009 Sb. s účinností od 1.1.2023 pravděpodobně dojde i k rozšíření přípustných datových formátů, které bude možné odeslat prostřednictvím klasické či velkoobjemové datové zprávy. Konkrétně by se rozšíření mělo vztahovat na datové formáty ZIP a ASiC, splňující určitá pravidla.

Datový soubor ZIP bude moci obsahovat pouze přílohy povolené vyhláškou 194/2009 Sb., vyjma zanořených ZIP a ASiC. Naopak, nebude akceptován ZIP zašifrovaný, zaheslovaný či obsahující více než 1000 souborů.

Datový formát ASiC pak bude novým kontejnerovým formátem, jenž je v souladu s požadavky eIDAS, stanovenými pro zajištění integrity mezi původním, elektronicky podepsaným dokumentem a připojenou ověřovací doložkou. Finální podoba ASiC formátu v národních podmínkách není zatím přesně stanovena.

 

VERA v současné době pracuje na vývoji nové verze IS VERA Radnice, implementující funkčnosti související zejména s příjmem a odesíláním VoDZ, ale i funkčností souvisejících se zpracováním nových datových formátů. Tato verze bude uvolněna k plošné distribuci před koncem roku 2022.