Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Český Těšín: Chceme bezpečné město

Český Těšín dlouhodobě pracuje na zvýšení bezpečnosti svých obyvatel.  Jedním z kroků realizovaných pro dosažení tohoto cíle byl i projekt racionalizace činnosti městské policie a přestupkového řízení.

Starostka Mgr. Gabriela Hřebačková řekla: „Chceme mít bezpečné město, kde nás neohrožují automobiloví piráti a strážníci mají čas na občany."  

V posledních letech tvořily dopravní přestupky cca 85 procent ze všech. Radary a kamery zaznamenávají události na silnicích. Ty je pak nutné zpracovat. Jejich řešení vyžaduje řadu administrativních úkonů a má velké nároky na kapacity městské policie i odboru přestupků MěÚ. Město využilo skutečnost, že jak úřad, tak městská policie pracují v informačním systému VERA Radnice, a nasadilo automatizované zpracování dopravních přestupků, kde aplikace provádí řadu kroků rychle a bez zásahu operátora.

Jak zpracovávají dopravní přestupky v Českém Těšíně

Radar změří rychlost projíždějícího automobilu. Pokud je překročena, systém načte registrační značku, ověří ji v Centrálním registru vozidel (CRV) a zjistí provozovatele vozidla. Následně lustruje provozovatele v ISZR a převezme jeho adresu. Automaticky založí do evidence dopravních přestupků případ a výzvu provozovateli vozidla k zaplacení. Zároveň vystaví dokumenty a spisy ve spisové službě.

Pak už stačí výzvy jenom vytisknout a odeslat. Pokud dojde k úhradám, jsou zpracovány standardním způsobem na účetním oddělení. V zákonných lhůtách pak aplikace hromadně uzavře a zaarchivuje spisy. Při nezaplacení jsou přestupky opět automaticky předávány do správního řízení.

Výhody automatizovaného zpracování přestupků

Řešení výrazně ušetřilo čas referentů a zlepšilo komfort práce. Důkazní řízení ve věci dopravních přestupků je zdokumentované videozáznamy tak, že je dokonale průkazné pro případný odvolací orgán. Systém běží nonstop v režimu 24/7. Nasazení umožnilo více jak desetinásobně zvýšit záchyt a za 6 měsíců zpracovat a poslat k vymáhání 6217 případů dopravních přestupků, což by při standardním postupu, kdy všechno řeší jen referenti, rozhodně nebylo možné kapacitně zvládnout.

Postupující digitalizace

Český Těšín využívá pro městskou policii informační systém společnosti VERA již několik let. Postupně digitalizuje a automatizuje další a další činnosti, aby co nejvíce ulehčil strážníkům i vedení administrativní práci a uvolnil jim ruce pro plnění jejich poslání. Co všechno se už povedlo?

Optimalizace práce v terénu

Zpracování běžných přestupků vyžaduje řadu kroků, které jsou náročné na čas, pokud se musí dělat na služebně a manuálně. Mobilní aplikace umožňuje provést všechny kroky přímo v terénu – od lustrace osob nebo vozidel v centrálních registrech, přes zpracování záznamu o událostech a přestupcích včetně tiskových výstupů, až po zpracování uložených pokut. Číselníky, přednastavené vzory i přebírání dat z GISů usnadňují a urychlují tvorbu záznamů. Díky mobilním tiskárnám mohou strážníci tisknout přímo na místě. Doba zpracování přestupku např. z parkování se tak zkrátila na 2-3 minuty.

Interní administrativa

Ani ředitel městské policie není ušetřen administrativních úkonů. Systém VERA naštěstí zahrnuje také kompletní personalistiku včetně notifikací blížících se lhůt školení, vypršení platnosti dokladů, kurzů a zkoušek. Vedení skladového hospodářství a výstrojního skladu je přehledně na jednom místě. Autoprovoz sleduje nejen počet ujetých kilometrů, ale i kompletní ekonomiku provozu jednotlivých vozidel a upozorňuje na blížící se lhůty technických prohlídek apod.

Řízení (plánování, mapy a statistiky)

Do kompetence ředitele patří také plánování směn, služeb a dovolených. Stejně jako při zadávání, evidenci a připomínání úkolů, i tady pomáhá IS VERA. Zadané úkoly (přidělené události nebo výjezdy) se zasílají strážníkům přímo do mobilní aplikace. Protože je všechno propojené, lze například jedním kliknutím (nebo automaticky) z úkolu po jeho splnění vytvořit a zaznamenat událost.

Užitečnou částí aplikace je trasování, které zobrazuje na mapě pohyb strážníka spolu se zaevidovanými přestupky a událostmi. Sesbíraná data umožňují snadno generovat denní hlášení, svodky a různé sestavy. 

Dispečink

Poslední novinkou, kterou v Českém Těšíně zavedli, je podpora dispečinku. Díky tomu mají na jedné obrazovce řešené a čekající události, přestupky, odtahy, TPZOV, odchyty, přidělené úkoly a vše si mohou zobrazit v tabulce nebo v interaktivní mapě. Z tohoto místa mohou řídit jednotlivé hlídky, přidělovat jim události a vysílat je k případům.

Jaký je výsledek projektu?

Využitím moderních nástrojů se racionalizovala činnost městské policie, zvýšila se efektivita, zlepšilo operativní plánování a optimalizovala se činnost hlídek v terénu. Automatizací procesu zpracování přestupku byl výrazně ušetřen čas referentů přestupkového řízení MěÚ a zlepšen komfort práce. Díky tomu má vedení více prostoru věnovat se komplexnímu plánování, predikci a prevenci bezpečnosti.