Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Bezpečnost města nejsou jen kvalifikovaní strážníci a kamerové systémy - 2. část

Druhá část: Na služebně

Minule jsme psali, že software má pomáhat strážníkům nejen přímo v terénu, ale i při zpracování další administrativy na služebně nebo chcete-li v kanceláři. Městská policie IS VERA Radnice naplňuje oba požadavky.

Podpora velitele

Řídící pracovníci městské policie si zaslouží kvalitní informační systém, který zajišťuje činnost směrem k občanům a zároveň plně pokrývá interní procesy. Mezi základní požadavky patří plánování směn, služeb a dovolených. Důležitou součástí je možnost zadávat, evidovat a připomínat strážníkům úkoly. V IS VERA lze po splnění jedním kliknutím (nebo automaticky) z úkolu vytvořit a zaznamenat událost. Zadané úkoly (přidělené události nebo výjezdy) se zasílají strážníkům přímo do mobilní aplikace. 

Systém umožňuje veškerou činnost zapsat přímo v mapě. Vyhledávač umožní dle několika desítek parametrů najít potřebné údaje a tyto zobrazit v mapě jako body, u kterých lze rozkliknutím zjistit detail události či přestupku. Policie tak má moderní nástroj nejen pro statistiku, ale i pro predikci nežádoucích jevů v rámci obce. Nedílnou součástí aplikace je trasování. Pohyb strážníka je zaznamenán a trasa je zobrazována na mapě spolu se zaevidovanými přestupky a událostmi. U vozidel je v detailu i záznam rychlosti v konkrétních místech. Sesbíraná data umožňují snadno generovat denní hlášení, svodky, systémové a uživatelské sestavy. 
V rámci personální agendy je k dispozici kompletní historie strážníka od nástupu do konce pracovního poměru. Jsou zasílány notifikace blížících se lhůt pro školení, vypršení platnosti dokladů, kurzů a zkoušek. Vedení skladového hospodářství a výstrojního skladu strážníků je přehledně na jednom místě. Autoprovoz sleduje nejen počet ujetých kilometrů, ale i kompletní ekonomiku provozu jednotlivých vozidel a samozřejmě obsahuje notifikací blížících se lhůt (technické prohlídky apod.). 

Poskytování informací

Obecní policie mají také mnoho povinností souvisejících se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Logování, ukládání souborů s logy přístupů k osobním údajům a možnost jejich vyhodnocení již musí být v dnešní době samozřejmostí. Jestliže subjekt požádá o informaci, jaké údaje jsou o něm vedeny, systém VERA vytvoří zprávu i se zákonným zdůvodněním ke každému jednotlivému případu či události. 
Díky zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím má občan právo na některé údaje o činnosti obecní policie. Ty lze zobrazit pomocí statistik, výpisů, map událostí a přestupků.

I strážníci musí řešit spisovou službu

V neposlední řadě se obecní policie musí řídit zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. Informační systém městské policie by měl být napojen na spisovou službu úřadu. IS VERA umí v jakékoliv běžně užívané spisové službě strážníkovi spis založit, přidělit číslo jednací, převzít název spisu a pomocí přednastavených vzorů vytvořit tiskopisy. Poté jsou vedoucímu předány k podpisu. Převedení dokumentů včetně příloh do odpovídajícího formátu a vypravení probíhá plně automaticky. Přestupek lze předat do správního řízení úřadu jedním tlačítkem…

Všechno je provázané

Důležitou vlastností systému jsou vazby. Propojením na finanční agendu úřadu lze vytvořit předpis pro pokutu včetně variabilního symbolu a vytisknout informaci s QR kódem pro mobilní platbu. V aplikaci lze kontrolovat příkazové bloky strážníků a odvody peněz. Po uplynutí lhůty splatnosti lze neuhrazené pokuty hromadně předat do vymáhání. Přestupek podléhající zápisu do ISEP (Informační systém evidence přestupků) lze po splnění zákonných náležitostí automaticky zpracovat a pověřený úředník obce jedním stiskem tlačítka provede zápis do registru přestupků bez nutnosti přepisování údajů.

Ověřené řešení

Společnost VERA přináší nejnovější technologie do rukou městských policií. Pomáhá v terénu i na služebně, nabízí nejrůznější přehledy pro velitele, vedení města i k prezentaci dat občanům. Systém je úspěšně využíván na řadě městských policií v ČR. Pokud máte zájem, rádi Vám zprostředkujeme prezentaci nebo přímou ukázku v provozu.