Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Jak snadněji řídit zřizované organizace?

Mít finance a procesy pod kontrolou je základ pro řízení měst.

Jak mít na jednom místě i data hospodaření  příspěvkových organizací

Informační systém VERA Radnice není určen jen pro obce a města, ale slouží i jejich příspěvkovým organizacím. Přináší komfort jednotného systému – v jednotném postupu při schvalování smluv a objednávek ve vazbě na plán nákladů a výnosů i v jednotném schvalování úhrad faktur. To je ovšem jen základ.

Co vše funguje díky jednotnému systému lépe

  • Usnadňuje práci zaměstnancům obcí i příspěvkových organizací a zároveň snižuje náklady díky správě a aktualizacím jedním IT.
  • Vedení měst i jejich kontrolní oddělení má online přístup k aktuálním informacím souhrnně i detailně.
  • Díky možnosti nastavení Společného číselníku účtového rozvrhu nabízí porovnání organizací mezi sebou a v čase, i provádění detailních analýz hospodaření.
  • Společné metodiky a číselníky zaručují shodné pracovní postupy organizací i zastupitelnost zaměstnanců.

Přehledy pro organizaci i úřad

Zástupci příspěvkových organizací nejsou zatěžováni zpracováváním jakýchkoliv finančních výstupů ani zasíláním účetních výkazů či jiných účetních dat svému zřizovateli. Ten může u všech svých organizací sledovat aktuální hodnoty o stavu plnění a čerpání plánu nákladů a výnosů, o hodnotě blokovaných a volných prostředků na základě uzavřených smluv a vystavených objednávek, a zároveň má možnost náhledu až na konkrétní doklad. Systém nabízí zřizovateli velké množství různých finančních a srovnávacích přehledů a grafů za organizace, i možnost vytvoření vlastních přehledů dle svých potřeb. Tyto sestavy je možné následně využít i při zpracování Závěrečného účtu města.

Zveřejňování informací

Pokud má obec zájem na svých webových stránkách zpřístupnit občanům údaje o hospodaření města a jeho příspěvkových organizací i nad rámec povinně zveřejňovaných informací, nabízí informační systém VERA Radnice možnost sdílení různých ekonomických dat pomocí snadno konfigurovatelného Klikacího rozpočtu města a Klikacího rozpočtu příspěvkových organizací.

Město si samo určí a nastaví, která data občanům poskytne a jak tento portál pojmenuje. Může použít námi přednastavený název Klikací rozpočet nebo použít jiné označení např. Rozpočtový portál. Může své obyvatele také upozornit na nejvýznamnější připravované akce a projekty s rozpadem na jednotlivé rozpočtové položky i s možností podrobnějšího textového popisu dané akce a grafickým vyznačením v mapě obce.

Je tedy zřejmé, že vést údaje v jednom systému přináší řadu benefitů a podporuje péči řádného hospodáře. Pokud zatím nemáte tuto oblast sjednocenou, určitě stojí za to se jí věnovat a pomoci tak vedení města i zaměstnancům na obou stranách.